Bảng giá và qui định giá bán

Mô tả

Với chức năng RVX Manager, bạn có thể xác định mức giá bán và mức chiết khấu đặc biệt tùy theo đối tượng như: khách hàng cụ thể, nhóm khách hàng, loại hình phân phối, chủng loại mặt hàng. Giá bán được tự động xây dựng dựa trên những quy tắc riêng biệt.

Một nguyên tắc chiết khấu giá được sử dụng cố định trong các trường hợp cụ thể Ví dụ bạn có thể định mức giá chiết khấu là bao nhiêu phần trăm cho một khách hàng cụ thể, hoặc một loại mặt hàng cụ thể.

Khi bạn thỏa thuận mức giá bán cố định cho khách hàng cụ thể, bạn sẽ xác định giá bán cho khách hàng đó bao gồm các mặt hàng và giá bán đặc biệt. Sau đó, bạn sẽ tạo ra quy tắc tính giá cho khách hàng này sử dụng bảng giá.

Cách tạo ra quy tắc tính giá

1. Duyệt  Khoản mục – Quy tắc tính giá
2. Nhấn Thêm để thêm một mục giá mới
3. Bạn sẽ thấy mẫu dưới đây:

1. Tên – tên quy tắc tính giá
2. Tỉ lệ chiết khấu – giá đặc biệt = giá tiêu chuẩn * (100 – %chiết khấu) / 100
3. Giá trị chiết khấu – giá đặc biệt = giá chuẩn  – giá chiết khấu
4. Bảng giá – sử dụng Bảng giá đặc biệt trong trường hợp giá là cố định.
5. Độ Ưu tiên – nếu đồng thời có những ưu tiên về giá, bạn có thể ấn định độ ưu tiên cao hơn cho cái quan trọng nhất.

6. Không hoạt động – chức năng này ko còn sử dụng
7. Điều khoản áp dụng– quy tắc giá đặc biệt sẽ được áp dụng trong một số trường hợp – khách hàng là đối tác làm ăn, khách hàng thân thuộc, khách hàng mua một sản phẩm hoặc mua nhiều sản phẩm, địa điểm mua hàng, khách hàng là đại lý bán hàng.

Cách tạo ra một danh mục giá

Bạn có thể lập danh mục giá khác nhau trong hệ thống tính giá  cho các mặt hàng được đề nghị .

1. Duyệt Khoản mục – Danh mục giá
2. Nhấn Thêm để thêm một mục mức giá mới
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

1. Hàng hóa – chọn hàng hóa mà các giá đặc biệt được sao chép.
2. Danh sách– danh sách giá ( là khác nhau đối với từng khỏan mục của khách hàng)
3. Giá, Giá + Thuế giá trị gia tăng

Nhấn Đồng ý để lưu

Description

In RVX Manager, you can define special discounts and price lists for conditions like: a specific customer, customer category, delivery type, item category. The selling price is automatically retrieved based on these special rules.

A price rule is used for discount that are permanent for a set of conditions. For example you can define price rules for discounts % for a specific customer and or specific item category.

When you negotiate fixed prices for a specific customer, you’ll define a price list for him containing the items and special selling prices. Then you’ll create the price rule for this customer to use its price list.


How to create a price rule

1. Browse ItemsPrice Rules
2. Press Add to add a new price list
3. You will see the following form:

Items Form

1. Name – price rule name (eg. customer 5%)
2. Discount Rate – special price = standard price * ( 100 – discount %)/100
3. Discount Value – special price = standard price – discount value
4. Price List – use the special price list number if the prices are fixed
5. Priority – if you have concurrent price rules on the same condition, you can assign a higher priority number to the most important one
6. Inactive – no longer applicable
7. Terms – the special price rule will be applied only if the sales document will match these conditions – Partner, Partner Category, Item, Item Category, Item Subcategory, Location, Agent


How to create a price list

You can enter various price lists in the system so that different item prices can be suggested by the system for the transaction concerned.

1. Browse ItemsPrice Lists
2. Press Add to add a new price for an item
3. You will see the following form:

Items Form

1. Item – select the item for which the special prices are to be copied
2. List – list number (different for each customer’s list)
3. Price, Price + VAT

Press OK to save


Bình luận