Tổ chức hàng theo loại và nhãn hiệu

Mô tả

Để tạo nên những chứng từ kinh doanh, bạn phải xác định được một danh mục các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ cung cấp. Những sản phẩm hoặc dịch vụ đó được coi như các mặt hàng và chúng là những đối tượng của các giao dịch thương mại.

Nếu các mặt hàng chỉ khác nhau một thuộc tính, bạn có thể nhập mã khác nhau cho cùng một mặt hàng. Bạn có thể giữ hàng tồn trong kho hàng bằng một mã hàng và nó có thể được tìm thấy vào bất cứ thời điểm nào từ danh mục hàng. Hàng tồn kho luôn có sẵn vào mọi thời điểm, để người dùng bất kỳ đều có thể kết nối được tới cơ sở dữ liệu khi cần truy vấn. Các mặt hàng cũng được tìm kiếm một cách dễ dàng qua mã số hoặc tên của nó

Tổ chức mặt hàng theo danh mục, chủng loại và nhãn hàng

Danh mục hàng giúp bạn lưu trữ một minh chứng rõ ràng và chi tiết thông tin về hàng tồn kho, nguyên vật liệu,những  sản phẩm và dịch vụ  cung cấp. Từ đó bạn có thể chọn lọc những bản báo cáo về bán hàng, mua hàng, hàng tồn kho, danh mục hàng, chủng loại hàng và nhãn hàng khi cần thiết. Các mặt hàng được sắp xếp khoa học trong danh mục, nhóm và chủng loại hàng.

Cách tạo ra 1 danh mục hàng

1. Duyệt Danh mục – Danh mục hàng
2. Nhấn Thêm để tạo ra một danh mục hàng mới
3. Điền vào các thông tin dưới đây

1. – mỗi mặt hàng được tìm kiếm và xác định bằng một mã chữ số duy nhất
2. Tên – phải có một ý nghĩa nhất định và không phải ngẫu nhiên tạo ra
3. Hàng tồn kho– tùy chọn này giúp bạn xác định xem mặt hàng đó còn trong kho hay không
4. Bản kế khai hàng tồn –Bản kê khai hàng tồn được tạo ra dựa trên hóa đơn hàng hóa hoặc dịch vụ được bán đồng thời cũng kê khai các khoản nợ được thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó
5. Bản kê khai chi phí– là bản kê khai các khoản chi tương ứng dựa vào các ghi chú về việc quản lý người tiêu dùng / nguồn tiêu thụ / sự thanh toán. If the item is a product, than the cost account is an account associated with the teaching of the product
6. Bản kê khai thu nhập– là bản kê khai dựa vào hóa đơn bán hàng
Tất cả mặt hàng mới được tạo ra trong  danh mục hàng will inherit the accounts defined category. Is not imperative that the item should have associated accounts as the category, especially for items of costs included usually in an accounting class.
7. Nhấn Đồng ý để lưu

Cách tạo một chủng loại hàng

1. Duyệt Khoản mụcChủng loại hàng
2. Nhấn Thêm để tạo ra một chủng loại hàng mới
3. Điền các thông tin dưới đây

1. Mã số – mã chữ số phải là duy nhất
2. Tên – Tên chủng loại hàng
3. Phân loại – tên của danh mục mà chủng loại hàng đó thuộc về
4. Nhấn Đồng ý để lưu

Cách tạo một nhãn hàng

1. Duyệt Khoản mục – Nhãn hàng
2. Nhấn Thêm để tạo ra một nhãn hàng mới
3. Điền các thông tin dưới đây:

1. Mã số – mã chữ số phải là duy nhất
2. Tên – tên nhãn hàng
3. Nhấn Đồng ý để lưu

Description

To create business documents, you should define a catalog of products or services. These products or services are known as items and they are the subject of commercial transactions.

If the items differ only by an attribute, you can enter different codes for the same item. You can keep stock at the warehouse on a item code and it can be found anytime from the items list. Stocks are available at any time, in real time, for any user connected to the database. Items can be traced and easily search by code or name.


Organizing items in categories, subcategories and brands

Cataloging items help record a much more thorough and clear evidence of stocks of goods, materials, materials, products and services offered. You can filter sales, purchases and stock reports by item categories, subcategories, brands. Items are organized in categories and subcategories.


How to create an item category

1. Browse ItemsItem Categories
2. Press Add to create a new item category
3. Fill in the fields:

Items Form

1. Code – the item category is searched and identified by a unique alphanumeric code
2. Name – should have a significance and not random generated
3. Keep Stock – this option help you to define whether the item keeps stock or not
4. Stock Account – the account used for relying invoice of goods / costs, but also the account from which the discharge is made
5. Cost Account – corresponding expenditure account in relying notes consumer / domestic consumption / discharge management. If the item is a product, than the cost account is an account associated with the teaching of the product
6. Income Account – the accoutn used for relying sales invoices
All the newly created items in a category will inherit the accounts defined category. Is not imperative that the item should have associated accounts as the category, especially for items of costs included usually in an accounting class.
7. Press OK to save


How to create an item subcategory

1. Browse ItemsItem Subcategories
2. Press Add to create a new item subcategory
3. Fill in the fields :

Items Form

1. Code – unique alphanumeric code
2. Name – subcategory name
3. Category – the name of the category the subcategory is included in
4. Press OK to save


How to create a brand

1. Browse ItemsBrands
2. Press Add to create a new item brand
3. Fill in the fields :

Items Form

1. Code – unique alphanumeric code
2. Name – brand name
3. Press OK to save


Bình luận