Dữ liệu công ty và tổ chức

Mô tả

Trước khi bắt đầu sử dụng chương trình quản lý RVX, bạn cần cấu hình dữ liệu công ty, địa điểm nhà kho, đại lý bán hàng, trung tâm chi phí và thông tin cơ bản khác. Bạn có thể tùy chỉnh tất cả các thông tin đó trong mô hình quản lý RVX

Mô hình này chỉ nên được sử dụng bởi các quản trị viên hệ thống và họ sẽ có những quyền lợi đặc biệt. Nhóm người dùng và quyền bảo mật cho các trình đơn ứng dụng cũng được xác định tại đây. Bạn có thể thiết lập các quyền cụ thể cho bất cứ hành động nào như: xem, tạo, cập nhật, xóa các bản ghi trongcác mô-đun quản lý RVX.

Nhóm người sử dụng chương trình quản lý RVX sẽ được giới hạn các chức năng truy nhập hoặc các thông tin cần thiết cho từng công việc cụ thể của họ. Các tập nhật ký được sử dụng để lưu giữ tất cả các hoạt động của người dùng dưới dạng cơ sở dữ liệu. Những tập nhật ký là các tập tin vô cùng quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi các lỗi giao dịch để tiến hành sửa đổi nó.

Mô hình quản lý RVX ngăn chặn sự truy cập trái phép từ bên ngoài những ứng dụng và cơ sở dữ liệu cơ bản – những nguyên nhân có thể gây ra sự phá hủy dữ liệu hoặc những thông tin bí mật bị tiết lộ trái phép.

Các mô-đun quản lý RVX cung cấp chức năng bảo dưỡng như: tự động nâng cấp ứng dụng, truy vấn SQL, nhập và xuất khẩu dữ liệu

Cách nhập dữ liệu công ty

1. Duyệt Quản trị – Dữ liệu công ty
2. Điền các thông tin liên quan đến công ty của bạn vào mẫu. Những thông tin này sẽ được in trên hoá đơn bán hàng, biên lai hoặc những thông báo khác của RVX
3. Sau khi hoàn thành bấm Đồng ý để lưu lại

1. Công ty – Tên, mã số tài chính, Mã số đăng kí kinh doanh, ngày đăng ký , tài chính của công ty
2. Liên hệ – Tên ngân hàng, tài khoản ngân hàng, Điện thoại, Fax, E-mail
3. Địa chỉ – Đường phố, Mã tỉnh thành (tính theo dấu bưu điện), Thành phố, Vùng, Quốc gia
4. Phân loại – Hình thức đăng ký kinh doanh, Loại hình doanh nghiệp , Loại cấp độ, Hình thức sở hữu, Loại hình kinh doanh, Mã số kinh doanh
5. Đại diện – Cá nhân đại diện, Chức vụ đại diện
Cách tải logo công ty của bạn

1. Duyệt Hành độngTải logo
2. Duyệt và chọn một tập tin JPEG (kích cỡ ảnh chuẩn là 200×100 pixels)
3. Bấm nút Tải
4. Bạn sẽ thấy biểu tượng logo công ty bạn được hiển thị

Cách tạo địa điểm nhà kho

Chương trình quản lý RVX giữ chứng từ hàng tồn không giới hạn trong kho. Mỗi chứng từ hoạt động trong một vị trí xác định

Qua đó nó có thể theo dõi các mặt hàng vẫn tồn trong kho và đưa ra những thông báo một cách đúng đắn nhất
Bạn có thể thực hiện di chuyển giữa các kho với nhau.

1. Duyệt Quản trị – Địa điểm nhà kho
2. Nhấn Thêm để thêm một địa điểm nhà kho mới

Description

Before starting using the RVX Manager, you should configure company data, stock locations, sales agents, cost centers and other basic information. You can customize all your company information in RVX Administration module.

This module should be used only by system administrators, that will have special rights. User groups and security rights to application menus are also defined here. You can setup specific rights for any document actions like: view, create, update, delete records in all RVX Manager modules.

RVX Manager user groups are limited to specific functions or information necessary for their specific job. Log files are used to keep records for all operations of users on the database. Log files are important for companies who want to track transaction errors and modifications.

RVX Manager prevents unauthorized external access to the application and the underlying database, since it could cause the destruction of data or the unauthorized disclosure of confidential information.

The RVX Administration module offers maintainance functions like: automatic application upgrade, SQL queries and data import and export.


How to enter company information

1. Browse AdministrationCompany Data
2. Fill in your company information for the company form. These fields will be printed on sales invoices, receipts or other RVX reports
3. After you finish press OK to save

Company Form

1. Company – Name, Fiscal code, Register Code, Register Date, Company Capital
2. Contact – Bank Name, Bank Account, Phone, Fax, E-mail
3. Address – Street, Zip Code, City, Region, Country
4. Clasification – Register Type, Company Type, Level Type, Owner Type, Industry Type, Industry Code
5. Representative – Representative Person, Representative Function


How to upload your company logo

1. In the company detail form select Action menu – Upload logo
2. Browse and select a JPEG file (resized to aprox 200×100 pixels)
3. Press Upload button
4. You should see the uploaded logo displayed in the company form


How to create a stock location

RVX Manager keep inventory stock in an unlimited number of stock locations/warehouses. Each document will operate the stock in the assigned location.

Thereby it can be kept track of the stock in each store and reports can be filtered properly.
You can make transfers between warehouses.

1. Browse AdministrationStock Locations
2. Press Add to add a new stock location
3. Code – location code can be used in a hierarchy. For example you can have one warehouse for the 01. Fashion Store and each department (child locations) in this store will have codes like 01.01, 01.02, 01.03.
4. Name – location name
5. Fill in the location address: Stock Location Code, Stock Location Name, Street, Zip Code, City, Region, Country, Phone, Fax, E-mail
6. Press OK to save


How to add a company agent

In order to record sales or stock to managers, the company may define more agents. Sales Reports, cost reports can be filtered by agents.

1. Browse AdministrationCompany Agents
2. Press Add to add a new company agent
3. Code – agent code can be used in a hierarchy. For example you can have one sales agent for the 01. Electronics department and each sales agent in this department will have codes like 01.01, 01.02, 01.03.
4. Name – person name
5. Press OK to save


How to add a cost center

1. Browse AdministrationCost Centers
2. Press Add to add a new cost center
3. Fill in the fileds Code and Name
4. Press OK to save


How to add a fiscal period

You need to create appropriate exercise periods each calendar month, as you work.

1. Browse AdministrationFiscal Periods
2. Press Add to add a fiscal period
3. Fill in the fields Name, From and To
4. Press OK to save


How to close a fiscal period

Each calendar month is accompanied by a fiscal period. At the end of the month, after you have entered all relevant documents and have finished all operations related to that month, a discharge is made for this period, after which the fiscal period is closed.

1. Browse AdministrationFiscal Periods
2. Select the fiscal period you want to close
3. Use Edit Mode to close the fiscal period
4. Press OK to save

The fiscal period was created to avoid the introduction of documents or changes in a month that has already been carried discharge.
If the fiscal period was closed, the program will not allow users to modify or reprocessed discharge in the time corresponding to this period.
The program allows only viewing of documents and reports in a closed fiscal period.
You can not closed a fiscal period if the previous period is open and you can not open a period if the next period is closed.


Bình luận