Danh mục bạn hàng

Mô tả

Đối tác kinh doanh là những người mà công ty có mối quan hệ hợp tác. Đối tác là những khách hàng, những nhà cung cấp, những người đứng đầu công ty(trên cơ sở hai bên cùng có lợi).

Cách xem danh sách đối tác

Duyệt Đối tác – Danh sách đối tác để xem danh sách đối tác của công ty
Trong đó bao gồm các đối tác chuyên cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho công ty, được sắp xếp theo bảng chữ cái, cùng một số nguyên tắc sắp xếp khác.
Trong danh sách này bạn có thể thấy rõ tên, mã số, địa chỉ và một số thông tin liên quan đến những đối tác đó

Cách tạo danh mục đối tác

Thông tin về đối tác được sắp xếp một cách có trật tự trong danh mục đối tác. Danh mục này được sử dụng để lọc các chương trình thông báo hoặc để thương lượng giá cả một cách dễ dàng.

1. Duyệt Đối tác – Danh mục đối tác
2. Nhấn Thêm để tạo ra một danh mục đối tác mới
3. Điền các thông tin dưới đây

1. Mã số – mã chữ số phải là duy nhất
2. Tên – Tên của đối tác
3. Tài khoản khách hàng – tài khoản được sử dụng cho những tài liệu đầu vào.
4. Tài khoản nhà cung cấp – tài khoản được sử dụng cho những tài liệu đầu ra.

Nhấn Đồng ý để lưu lại.

Danh mục bạn hàng

Đối tác kinh doanh là những người mà công ty có mối quan hệ hợp tác. Đối tác là những khách hàng, những nhà cung cấp, những người đứng đầu công ty(trên cơ sở hai bên cùng có lợi).

Duyệt Đối tác – Danh sách đối tác để xem danh sách đối tác của công ty.

Trong đó bao gồm các đối tác chuyên cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho công ty, được sắp xếp theo bảng chữ cái, cùng một số nguyên tắc sắp xếp khác. Trong danh sách này bạn có thể thấy rõ tên, mã số, địa chỉ và một số thông tin liên quan đến những đối tác đó

Loại bạn hàng

Thông tin về đối tác được sắp xếp một cách có trật tự trong danh mục đối tác. Danh mục này được sử dụng để lọc các chương trình thông báo hoặc để thương lượng giá cả một cách dễ dàng. Danh mục bạn hàng bao gồm các yếu tố quan trọng sau:

 • Mã – sử dụng trong chứng từ, để tìm kiếm thông tin đối tác và được xác định bằng một mã số duy nhất. Mã của đối tác được qui ước và có một ý nghĩa nhất định hoặc do ngẫu nhiên tạo ra.
 • Tên – tên đối tác nằm trong danh sách đối tác và những những chứng từ có liên quan đến họ.
 • Mã số thuế – nhập mã số thuế nếu là công ty hoặc mã cá nhân (mã số thẻ nhận dạng hoặc số CMND) nếu là cá nhân
 • Mã Đăng ký kinh doanh – mã đăng kí kinh doanh phải là duy nhất
 • Loại – Loại doanh nghiệp theo phân loại chủ quan cho các đối tác
 • Loại hình kinh doanh – tên của các lĩnh vực hoạt động mà các đối tác đang hoạt động
 • Tên ngân hàng, tài khoản ngân hàng (tùy chọn)
 • Địa chỉ – các thông tin về Đường phố, Thành phố, Vùng, Mã tỉnh thành (theo dấu bưu điện), Quốc gia
 • Dữ liệu Liên hệ – Điện thoại, Fax, Email
 • Hình thức giao hàng, loại hình thanh toán và kì hạn thanh toán (tính theo số ngày) quyết định kì số ngày phải thanh toán trong hóa đơn
 • Kế toán – tài khoản kế toán mà mỗi đối tác được tự động tiếp nhận từ loại được tạo ban đầu. Tài khoản kế toán từ các loại được chuyển tự động tới các bạn hàng khi tạo trên CSDL hoặc thay đổi nếu bạn chuyển đối tác nào đó sang loại khác. Các tài khoản kế toán này sử dụng trong module kế toán để tính toán giá vốn và lỗ lãi.

Cách tạo ra một loại hình kinh doanh

1. Duyệt Đối tác – Loại hình kinh doanh
2. Nhấn Thêm để tạo ra một loại hình kinh doanh mới
3. Điền các thông tin sau:

1. Mã số – mã chữ số phải duy nhất
2. Tên – Tên loại hình kinh doanh
3. Nhấn Đồng ý để lưu

Cách thêm thông tin liên hệ

1. Duyệt Đối tác – Liên hệ
2. Nhấn Thêm để thêm một thông tin liên hệ mới
3. Điền các thông tin sau:

1. Tên – Tên liên hệ
2. Bạn hàng – Tên bạn hàng
3. Dữ liệu liên hệ – Điện thoại, Email
4. Dữ liệu giao hàng – Mã giao hàng , Xe giao hàng
5. Dữ liệu việc làm – Nơi làm việc, chức danh
6. Dữ liệu cá nhân – Giới tính, Ngày sinh

Nhấn Đồng ý để lưu

Cách thêm một địa chỉ

1. Duyệt Đối tác – Địa chỉ
2. Nhấn Thêm để thêm một địa chỉ mới
3. Điền các thông tin sau:

1. Đối tác – Tên đối tác
2. Địa chỉ – Phố, Mã bưu điện, Thành phố, Vùng, Quốc gia, Điện thoại, Fax, Email
3. Nhấn Đồng ý để lưu

Cách thêm một tài khoản ngân hàng

1. Duyệt Đối tác – Tài khoản Ngân hàng
2. Nhấn Thêm để thêm một tài khoản ngân hàng mới
3. Điền các thông tin sau

1. Đối tác – Tên của đối tác
2. Tên ngân hàng, tài khoản ngân hàng – tên ngân hàng và tài khoản của ngân hàng mà thông qua đó các giao dịch bán hàng được thực hiện
3. Nhấn Đồng ý để lưu

Description

The partners are the persons which the company comes in relationships with. The business partners are the customers, supliers and leads (interested parties).


How to view the partner list

Browse PartnersPartner List to view the partner list of the company.
This contains the partners that supplies the company with goods ans services, sorted alphabetically, and others.
In the list you can see the provider name, the category he is included in, its code, address and others.


How to create a partner category

Partners are organized in partners categories. They are used for filtering the reports program or for an easily price negotiation.

1. Browse PartnersPartner Categories
2. Press Add to create a new partner category
3. Fill in the following fields

Partner Form

1. Code – unique alphanumeric code
2. Name – partner’s name
3. Customer Account – account used in relying on input documents
4. Supplier Account – account used in relying on output documents

Press OK to save.


How to add a partner

1. Browse PartnersPartner List
2. Press Add to add a new partner
3. You will see the following form:

Partner Form

1. Code – when are used inside documents, partners are searched and identified by a unique alphanumeric code. The partner’s code should have a significance and not random generated
2. Name – the partner name will be on the list and documents associated with him
3. Fiscal Code – enter a tax code if it is a company or personal code (card number identity or NPC) for an individual
4. Register Code – unique code
5. Category – the category name the partner is included in
6. Industry – enter the name of the field of activity in which the partner is carring out its activity
7. Bank Name, Bank Account (optional)
8. Address – fill in the fields Street, City, Region, Zip Code, Country
9. Contact data – Phone, Fax, Email
10. Delivery Type, Payment Type and Payment Term associated ( in number of days) which will determine the date maturity of invoices introduced
11. Accounting – accounting accounts associated to the partners are taken from the categories in which they are assigned at their creation. Accounts set up in the partners category are automatically after selecting a category for a new / existing partner. However, subsequently you can change the partner associated accounts, different from the category to which it belongs

Press OK to save.


How to create an industry type

1. Browse PartnersIndustry Types
2. Press Add to create a new industry type
3. Fill in the fields :

Partner Form

1. Code – unique alphanumeric code
2. Name – industry type name
3. Press OK to save


How to add a contact

1. Browse PartnersContacts
2. Press Add to add a new contact
3. Fill in the fields :

Partner Form

1. Name – contact name
2. Partner – partner name
3. Contact data – Phone, Email
4. Delivery data – Delivery Code, Delivery Vehicle
5. Job data – Job Title, Job Department
6. Personal data – Gender, Birthday

Press OK to save


How to add an address

1. Browse PartnersAddresses
2. Press Add to add a new address
3. Fill in the fields :

Partner Form

1. Partner – partner’s name
2. Address – Street, Zip Code, City, Region, Country, Phone, Fax, Email
3. Press OK to save


How to add a bank account

1. Browse PartnersBank Accounts
2. Press Add to add a new bank account
3. Fill in the fields :

Partner Form

1. Partner – partner’s name
2. Bank Name, Bank Account – the name of the bank and the bank account number through which the transaction is done
3. Press OK to save


Bình luận