Hóa đơn từ phiếu xuất

Mô tả

Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ hợp đồng bán hàng. Để lập hoá đơn, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong kho.

Cách tạo một hóa đơn từ hợp đồng bán hàng

1. Duyệt Bán hàng – Hợp đồng bán
2. Nhấn Mở để xem lệnh bán, dựa vào đó tạo hoá đơn
3. Duyệt Thực hiện – Tạo Hoá đơn
4. Điền các thông tin sau

1. Số lượng – số lượng hàng theo đơn đặt hàng
2. Kho– lượng mặt hàng hiện tồn trong kho
3. Đề xuất – lượng hàng đề xuất trong hóa đơn

Bây giờ bạn có thể giữ số lượng đề xuất hoặc thay đổi nó.
– Để giữ nguyên số lượng nhấn Đồng ý

– Để thay đổi số lượng nhấn vào hộp đề xuất và nhập số lượng mong muốn. (Số lượng bạn nhập không được vượt quá giá trị đề nghị). Ấn Đồng ý để tạo chứng từ hoá đơn

Nhấn LưuĐăng để lưu lại và đăng tải hóa đơn vừa tạo.

Description

Here you can create an invoice from a sale order. In order to create the invoice, the sale order must be posted. The invoice doesn’t operate the stock.


How to create an invoice from a sale order

1. Browse SalesSale Orders
2. Press Open to view the sale order from which you wish to create the invoice
3. Browse ActionsCreate Invoice
4. Fill in the fields:

Invoice Form

1. Quantity – the quantity from the order
2. Stock – the number of the items currently in stock
3. Proposed – the quantity proposed for the invoice

Now you can keep the proposed quantity or change it.
– To keep the quantity press OK

– To change the quantity click on the proposed box and enter the quantity desired. (The quantity you enter can’t exceed the value proposed). Click OK to create the sale invoice document.

Press Save and Post to save and post the invoice document.

Bình luận