Hoạt động tồn

Mô tả
Đối với việc quản lý các mặt hàng tồn, công ty có thể xác định nhiều kho hàng. Nhờ đó bạn sẽ luôn luôn biết hàng  tồn trong mỗi kho hàng và chọn lọc báo cáo đúng cách. Bạn cũng có thể thực hiện việc chuyển các mặt hàng từ nhà kho này sang nhà kho khác.
Cách xem tình trạng tồn kho
Tình trạng hàng tồn được tự động cập nhật theo các chứng từ hiện có trong chương trình.
1. Duyệt Hàng tồn kho – Tình trạng tồn kho
2. Bạn sẽ thấy một danh sách các mặt hàng hiện còn tồn trong kho
3. Chọn mặt hàng và nhấn Mở để xem nó
4. Bạn sẽ thấy các mục sau:

1. ID mặt hàng – mặt hàng mà bạn muốn tạo tình trạng tồn
2. Địa điểm –là nơi chứa các mặt hàng trong tình trạng tồn
3. Lượng tồn– số lượng mặt hàng tồn kho
4. Chờ – số lượng mặt hàng mà công ty đang chờ nhận từ nhà cung cấp
5. Dự trữ – số lượng mặt hàng mà công ty dự trữ cho khách hàng
Nhấn Đồng ý để lưu lại.
________________________________________
Cách thêm một hoạt động tồn
1. Duyệt Hàng tồn kho – Hoạt động tồn
2. Chọn từ cửa sổ đã mở các mặt hàng đang tồn hoặc số chứng từ tồn mà bạn muốn xem và sau đó nhấn Đồng ý
3. Bạn sẽ nhìn thấy tất cả các hoạt động của hàng tồn theo tên hàng hoá hoặc số chứng từ tồn đã chọn
4. Nhấn Thêm để thêm một hoạt động tồn mới
5. Điền các thông tin dưới:
1. ID mặt hàng – tên của mặt hàng.
2. Địa điểm kho – là nơi chứa các mặt hàng tồn kho
3. Đối tác – điền tên đối tác
4. Mô tả – nhập mô tả về đối tác
5. Số chứng từ – là một mã số duy nhất
6. Ngày tạo chứng từ- ngày thực hiện tạo hoạt động tồn
7. Loại chứng từ-
8. ID chứng từ –
9. Dòng chứng từ
10. ID loại đầu vào –
11. ID dãy đầu vào –
12. ID loại trả lại –
13. ID dãy trả lại –
14. Số lượng hàng nhập –
15. Số lượng hàng vào trước ra trước –
16. Chi phí đầu vào –
17. Giá đầu vào –
18. Số lượng hàng bán ra –
19. Số lượng hàng bán ra 2 –
20. Chi phí đầu ra –
21. Giá đầu ra –
________________________________________
Cách tạo một vùng lưu trữ hàng tồn kho
Bản kiểm kê hàng tồn kho giúp bạn nhận thức được sự tồn tại và tình trạng nguồn cung cấp của công ty(vật liệu, hàng hoá, sản phẩm) rồi so sánh các dữ liệu đó với thông tin thực tế.
Khoản hàng hoá được kiểm kê đại diện choviệc nghiệm thu một hàng hoá cụ thể vào ngày kiểm kê bất chấp nội dung của hoá đơn và thông báo trước ngày đấy. Do đó sau ngày kiểm kê thậm chí nếu chúng có trong những chứng từ trước ngày kiểm kê thì nó không có tác dụng trong kho
Việc kiểm kê là cần thiết để giới thiệu những hàng hoá đầu tiên mà từ đó nó sẽ bắt đầu chốt hàng hoá của công ty trong khi làm việc với chương trình.
1. Duyệt Tồn kho – Kiểm kê hàng tồn kho
2. Nhấn Thực Hiện- Tạo bản kiểm kê
3. Nhập ngày ngày kiểm kê
4. Điền thông tin vào các trường:

1. Ngày – tự động điền vào với ngày đầ utiên bạn nhập được coi như là ngày kiểm kê
2. Địa điểm kho– chọn nhà kho nơi thực hiện việc kiểm kê
3. ID mặt hàng – chọn mặt hàng mà việc kiểm kê đã thực hiện
4. Lượng hàng tồn – nhập số lượng mặt hàng
5. Chi phí giá, bán giá – nhập chi phí và giá bán cho từng mặt hàng cụ thể
________________________________________
Cách xem một bản kiểm kê cụ thể
1. Duyệt Tồn kho – Bản kiểm kê hàng tồn
2. Danh sách các mặt hàng trong lần kiểm kê cuối sẽ xuất hiện
3. Nếu bạn muốn xem bản kiểm kê, nhấn Thực hiện – Mở bản kiểm kê
4. Nhập ngày kiểm kê bạn muốn xem và bấm Đồng ý
________________________________________
Cách xoá một bản kiểm kê cụ thể
1. Duyệt Tồn kho – Bản kiểm kê hàng tồn
2. Danh sách các mặt hàng trong lần kiểm kê cuối cùng sẽ xuất hiện
3. Duyệt Thực hiện – Xóa bản kiểm kê

Description

For stock management, the company may define multiple warehouses. Thereby you will always know the stock existent in each warehouse and you can filter reports properly. You can also make transfers between warehouses.


How to view a stock status

The stock status is automatically created according to the documents existing in the program.

1. Browse StocksStock Status
2. You will see a list of items that presents the stock status
3. Select an item and press Open to view it
4. You will see the following fields :

Stock Form

1. ItemId – the item for which you want to create the stock status
2. Location – the warehouse where the items is situated
3. Stock – the item quantity
4. Wait – the item quantity that the company is waiting for from her supplier
5. Reserved – the item quantity that the company has reserevd for her customer

Press OK to save.


How to add a stock operation

1. Browse StocksStock Operation
2. Select from the opened window the item or the number of the document you want to view and then press OK
3. You will see all the stock operations specific for the item or number of the document selected
4. Press Add to add a stock operation
5. Fill in the fields :

1. ItemId – the item name
2. Location – the warehouse where the item is situated
3. Partner – the partner name
4. Description – enter a description referring to the partner
5. Doc Number – is a unique identification number
6. Doc Date – the date when the operation was done
7. Doc Type –
8. DocumentId –
9. Doc Line
10. InputTypeId –
11. InputLineId –
12. ReturnTypeId –
13. ReturnLineId –
14. Qty In –
15. Qty Fifo –
16. CostIn –
17. Price In –
18. Qty Out –
19. Qty Out2 –
20. Cost Out –
21. Price Out –


How to create a stock inventory

Warehouse inventory is used for becoming aware of the existence and status of the company’s patrimony ( materials, goods, products ) and for comparing the data with reality.

The inventory stock of a deposit represent the acceptance of a particular stock on the inventory date, regardless of the content of invoices and notices before that date. Thus, after the inventory, even if they are introduced documents previous to the inventory, they will have no effect on the stock.

The inventory is necessary to introduce an initial stock of goods from which it will start with a the company’s factual stock at the baseline in working with the program.

1. Browse StocksStock Inventory
2. Browse ActionsCreate inventory
3. Enter the date of the inventory
4. Fill in the fields :

Stock Form

1. Date – is automatically completed with the date you first entered as inventory date
2. Location – select the warehouse were the inventory is done
3. ItemId – select the item for which the inventory is done
4. Stock – enter the item quantity
5. Cost Price, Sell price – enter the cost price and sell price for the specific item


How to view a specific stock inventory

1. Browse StocksStock Inventory
2. A list of item representing the last inventory will appear
3. If you want to view another inventory, browse ActionsOpen inventory
4. Enter the date of the inventory you want to see and press OK


How to delete a specific stock inventory

1. Browse StocksStock Inventory
2. A list of item representing the last inventory will appear
3. Browse ActionsDelete inventory
4. Enter the date of the inventory you want to delete and press OK
5. The inventory specified will no longer be available


How to operate a inventory as an initial stock

Operating an inventory as a initial stock is available only for a single inventory, the initial one.
The initial inventory date must be chosen as a date preceding the date on which the documents will be entered in the program.

1. Browse StocksStock Inventory
2. A list of item representing the last inventory will appear
3. Browse ActionsOperate as initial stock
4. Select the date of the inventory you want to operate as an initial stock and press OK

Reoperating the inventory as an initial stock will lead to cancellation of the operated stocks by the documents whose date are earlier then the inventory date. Instead, the documents operated after the inventory will be reoperated in the stock.
If you find mistakes in the initial inventory or you want to change it, you can operated it as initial stock.
The documents created at a later date than the initial inventory date will not be affected by the operation of the inventory as initial stock, but they will also be operated automatically in the stock.


How to do a cost processing

1. Browse StocksCost Processing
2. You will see the following form :

Stock Form

1. From – select the period in which you choose to do the cost processing
2. Item – select the item for which you choose to do the cost processing
3. Press Process if you want to unload process
4. Pres Verify if you want to check the stock


Bình luận