Phiếu xuất từ hóa đơn bán

Mô tả

Tại đây bạn có thể lập ra một phiếu xuất hàng từ hợp đồng bán hàng.. Để lập phiếu xuất hàng, lệnh bán phải được đăng. Việc tạo phiếu xuất vẫn diễn ra ngay cả trong trường hợp hàng còn tồn kho.

Cách lập phiếu xuất từ hợp đồng bán hàng

1. Duyệt Bán hàng – Hợp đồng bán
2. Nhấn Mở để xem lệnh bán, dựa vào đó tạo phiếu xuất
3. Nhấn Thực hiện – Tạo Phiếu xuất
4. Bạn sẽ thấy như sau:

1. Số lượng –Số  lượng hàng theo đơn đăt hàng
2. Kho– lượng mặt hàng hiện tồn trong kho
3. Đề xuất – lượng hàng đề xuất trong hóa đơn bán

Bây giờ bạn có thể giữ số lượng đề xuất hoặc thay đổi nó

– Để giữ nguyên số lượng nhấn Đồng ý

– Để thay đổi số lượng nhấn vào hộp đề xuất và nhập số lượng mong muốn. (Số lượng bạn nhập không được vượt quá giá trị đề nghị). Ấn Đồng ý để tạo chứng từ xuất hàng.

Cửa sổ phiếu xuất hàng xuất hiện

Nhấn Lưu để lưu chứng từ xuất.
Nhấn đăng để đăng phiếu xuất

Description

Here you can create a delivery from a sale order. In order to create the delivery, the sale order must be posted. The sale delivery operates the stock.


How to create a delivery from a sale order

1. Browse SalesSale Orders
2. Press Open to view the sale order from which you wish to create the delivery
3. Browse ActionsCreate Delivery
4. You will see the following:

Invoice Form

1. Quantity – the quantity from the order
2. Stock – the number of the items currently in stock
3. Proposed – the quantity proposed for the invoice

Now you can keep the proposed quantity or change it

– To keep the quantity press OK

– To change the quantity click on the proposed box and enter the quantity desired. (The quantity you enter can’t exceed the value proposed). Click OK to create the sale delivery document.

The Sale Delivery window appears.

Press Save to save the delivery documents.
Press Post to post the delivery document.

Bình luận