Hóa đơn từ phiếu nhập

Tại đây bạn có thể tạo ra một hóa đơn từ phiếu giao hàng. Để lập hoá đơn, phiếu giao hàng phải được đăng. Việc tạo hóa đơn sẽ không diễn ra khi hàng bán còn ở trong kho.

Cách tạo hoá đơn từ phiếu giao hàng

1. Duyệt Bán hàng – Phiếu giao hàng
2. Nhấn Mở để xem việc giao hàng, dựa vào đó tạo ra các hoá đơn
3. Browse Thực hiện – Tạo Hoá đơn
4. Điền các thông tin sau

1. Số lượng – số lượng hàng theo phiếu giao hàng
2. Nhà kho -Lượng mặt hàng tồn trong kho
3. Đề xuất – lượng hàng đề xuất trong hoá đơn bán

Bây giờ bạn có thể giữ số lượng đề xuất hoặc thay đổi nó.
– Để giữ nguyên số lượng nhấn Đồng ý

– Để thay đổi số lượng nhấn vào hộp đề xuất và nhập số lượng mong muốn. (Số lượng bạn nhập không được vượt quá giá trị đề nghị). Ấn Đồng ý để tạo hóa đơn.

Nhấn LưuĐăng để lưu lại và đăng tải hóa đơn vừa tạo

Description

Here you can create an invoice from a sale delivery. In order to create the invoice, the sale delivery must be posted. The invoice doesn’t operate the stock.


How to create an invoice from a sale delivery

1. Browse SalesSale Deliveries
2. Press Open to view the sale delivery from which you wish to create the invoice
3. Browse ActionsCreate Invoice
4. Fill in the fields:

Invoice Form

1. Quantity – the quantity from the delivery
2. Stock – the number of the items currently in stock
3. Proposed – the quantity proposed for the invoice

Now you can keep the proposed quantity or change it.
– To keep the quantity press OK

– To change the quantity click on the proposed box and enter the quantity desired. (The quantity you enter can’t exceed the value proposed). Click OK to create the sale invoice document.

Press Save and Post to save and post the invoice document.

Bình luận