Trả lại hàng

Mô tả

Trả lại hàng là 1 hành động thực hiện khi phải trả lại hàng cho nhà cung cấp
sau khi đã mua hàng hoặc khách hàng mua của doanh nghiệp bạn sau đó trả lại.
Tại đây bạn có thể lập hóa đơn trả lại hàng

Cách lập hóa đơn trả lại hàng

1. Duyệt Bán hàng – Hoá đơn hàng
2. Nhấn Thêm để tạo mục chứng từ mới.
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

4. Trong ô Tên đối tác nhập vào tên của nhà cung cấp/doanh nghiệp mà bạn muốn trả lại hàng.
5. Nhấn Lưu để lưu lại.
6. Duyệt Thực hiệnTrả lại hàng
7. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

Bây giờ bạn có thể chọn lọc từ số hoá đơn bạn muốn trả lại hàng hoặc qua mã số của mặt hàng đó.

1. Bằng số – Nhập số hóa đơn bạn muốn trả lại hàng

2. Nhấp vào Chọn lọc – Những hoá đơn bạn cần sẽ xuất hiện
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

1. Số hóa đơn – Số của hoá đơn muốn trả lại hàng
2. Mã hàng- Mã số mặt hàng muốn trả lại
3. Số lượng – Số lượng các mặt hàng trong hóa đơn
4. Đề xuất – Nhập số lượng hàng bạn muốn trả lại

1. Bằng Mã – Nhập mã của mặt hàng cần trả
2. Nhấp vào Chọn Lọc – Các mặ hàng được chọn sẽ xuất hiện từ các hoá đơn đã sử dụng
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

1. Số hóa đơn – Số hoá đơn hàng được sử dụng
2. Mã hàng – Mã số mặt hàng bạn chọn trả lại
3. Số lượng – Số lượng mặt hàng trong hoá đơn
4. Đề xuất – Nhập số lượng hàng bạn muốn trả lại

8. Chọn Đồng ý
9. Hóa đơn trả lại hàng sẽ xuất hiện
10. Nhấp vào Lưu
11. Nhấp vào Đăng

Description

Here you can return items that were invoiced and need to be returned.


How to return items

1. Browse SalesSale Invoices
2. Press Add to create a new document
3. You will see the following form:

Invoice Form

4. In the Partner name box enter the name of the customer from which you wish to return items
5. Click Save to save.
6. Browse ActionsReturn Items
7. You will see the folowing form:

Invoice Form


Now you can filter by the number of the invoice from which you wish to return items or by the code of the item.

1. By Number – Enter the number of the invoice from which you wish to return items
2. Click Filter – All the items from the desired invoice appear
3. You will see the following:
Invoice Form
1. Number – The number of the invoice you wish to return the items
2. Item Code – The code of the item from the invoice
3. Quantity – The quantity of the items in the invoice
4. Proposed – Enter the quantity you wish to return


1. By Code – Enter the code of the item you wish to operate the return
2. Click Filter – The selected item will appear from all the invoices it is used
3. You will see the following:
Invoice Form
1. Number – The number of the invoice the item is used
2. Item Code – The code of the item you selected
3. Quantity – The quantity of the item in the invoices
4. Proposed – Enter the quantity you wish to return


8. Click Ok
9. Now an invoice will apprear and you will see that the quantity and the price is negative
10. Click Save
11. Click Post

Bình luận