Xuất/nhập dữ liệu với file Excel

Xuất dữ liệu

Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu RVX có thể xuất ra tài liệu dưới dạng một file excel.

1. Chọn Quản lý – Cơ sở dữ liệu Xuất Dữ liệu.
2. Chọn bảng muốn xuất dữ liệu và nhấn nút Xuất
3. Bạn sẽ được chương trình gợi ý tải một file excel chứa các tên trường ngay dòng đầu tiên.

Nhập dữ liệu

Bạn có thể nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của RVX Manager bằng cách sử dụng Microsoft Excel file.

1. Trước tiên, bạn phải hiểu rõ cấu trúc cơ sở dữ liệu RVX nếu bạn muốn nhập dữ liệu. Ví dụ nếu bạn muốn nhập các mặt hàng, bạn sẽ sử dụng bảng Mặt hàng, nhưng nếu bạn muốn nhập dữ liệu nhưng là danh mục hàng, chủng loại hàng và nhãn hàng thì bạn sẽ nhập vào các bảng tương ứng là bảng Danh mục hàng ,bảng Chủng loại hàng và bảng Nhãn Hàng

2. Tạo một file excel first line the table field names. Ngoài ra bạn có thể tạo ra nó một bằng cách sử dụng thanh Dữ liệu xuất. Lưu phần tiêu đề và đưa dữ liệu của bạn vào file excel.

Ví dụ: nếu bạn muốn nhập một số mặt hàng, bạn sẽ nhập chúng vào bảng Mặt hàng . Sau đó, bạn sẽ tạo ra một tập tin Excel với các tiêu đề: Mã, Tên, mã vạch, StockUnit, SellPriceNet, vv ..

3. Chọn Quản lý – Cơ sở dữ liệu – bảng chọn Nhập dữ liệu . Sau đó chọn Tên bảng và tải lên các tập tin Excel.

4. Bấm nút Xác nhận để thông tin cột excel phù hợp với trường bạn muốn nhập dữ liệu. Nếu tên trường trùng với tên cột thì nó sẽ báo lỗi bằng là màu xanh lá cây, các trường hợp lỗi khác thì báo màu đỏ. Sau đó các dữ liệu nhập vào sẽ được hiển thị

5. Chọn lại thanh Dữ liệu nhập, chọn tên bảng và dữ liệu excel. Trình dữ liệu bằng cách nhấn nút Nhập

Ghi chú
Xin lưu ý việc tìm kiếm các trường hàng.ID danh mục phải đánh số và phải phù hợp với bảng Danh mục hàng. Do đó công việc của bạn là phải tạo ra các mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng, nếu không bạn sẽ không nhìn thấy chúng trong bảng chọn Danh mục hàng

Mặc dù bạn có thể nhập dữ liệu excel chỉ với một số trường trong bảng song chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập giá trị mặc định vào các trường còn thiếu.

An ninh!
1. Khi chương trình bắt đầu đi vào hoạt động nó có thể làm hỏng cơ sở dữ liệu của bạn, vậy nên trước khi cho chuơng trình đi vào hoạt động thực sự hãy dung một sở dữ liệu thử nghiệm !
2. Hoạt động này chỉ nên được thực hiện bởi những người quản trị và những người dùng thông thường sẽ không có quyền truy cập vào các bảng chọn này.

Export data

Each table inside the RVX database can be exported as an excel file.

1. Select Administration – Database – Export Data menu.
2. Select the table you want to export and press the Export button.
3. You will be prompted to download an excel file that will contain the field names on the first line.

Export excel files

Import data

You can import data into RVX Manager database using Microsoft Excel files.

1. First you should know the RVX database structure if you want to import data. For example if you want to import just items, you will use Item table, but if you want to import also the items categories, subcategories and brands you will import also the ItemCategory, ItemSubcategory, ItemBrand tables.

2. Create an excel file that will have on the first line the table field names. You can generate one by using the Export data menu. Keep the header and put your data into the excel file.

Example: if you want to import some items, you’ll import them into the Item table. Then you will create an Excel file with the following header: Code, Name, BarCode, StockUnit, SellPriceNet, etc…

3. Select Administration – Database – Import Data menu. Then select the TableName and upload the Excel file.

Import excel files

4. Press Verify button to match excel columns with the fields you want to import to. If the field name is found the column will be colored green, otherwise red. Also the data that will be imported is displayed.

Import data from excel

5. Reselect the Import data menu, select the table name and excel file. Submit the data by pressing Import button.

Notes
Please note that the lookup fields as Item.CategoryId should be numeric and they must have a match inside related ItemCategory table. So it’s your job to do the relationships, otherwise you won’t see them in the Item Catalog menu.

Although you can import excel with only some of the table’s fields, we recommend to set default values into missing fields.

Security!
1. Since this operations can damage your database, it is advisable to use a test database first !
2. This operations should be performed only by the Administrator and regular users should not have access to these menus.

Bình luận