Thẻ công việc (Ticketing)

Mô tả

Thẻ cung cấp một giải pháp mới nhằm hỗ trợ việc theo dõi các nhiệm vụ, các sự việc và những yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể giao thẻ cho nhân viên công ty / người sử dụng và quy định thời hạn sử dụng.
Thẻ là một phương thức quản lý thời gian hữu hiệu sẽ giúp bạn kiểm tra xem có bao nhiêu sự việc cho mỗi khách hàng cụ thể cũng như có bao nhiêu vấn đề xảy ra cần phải giải quyết

Hướng dẫn tạo thẻ

1. Duyệt Đối tác – Danh sách thẻ
2. Nhấn Thêm để tạo một thẻ mới
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

1.Đối tác – tên và thông tin cần thiết liên quan đến đối tác đều được ghi trên Thẻ
2.Liên lạc – Tên liên hệ
3.Loại thẻ– chọn loại thẻ từ danh sách thẻ
4.Author – Tên người hoàn tất nội dung thẻ
5.Thời điểm tạo – ngày tạo ra thẻ
6.Thời gian – thời điểm nhận thẻ
7.Đã nhận – sử dụng tùy chọn này để xác định liệu thẻ đã được nhận hay chưa
8.Mô tả (tùy chọn) – mô tả nội dung thẻ
9.Ủy quyền – tên người ủy quyền để giải quyết vấn đề phát sinh
10. Ngày giải quyết– ngày giải quyết vấn đề
11.Thời gian giải quyết – thời gian cần thiết để giải quyết vấn đề
12.Phương thức giải quyết – chọn phương thức giải quyết từ danh sách phương thức
13.Giải quyết – sử dụng tùy chọn này để xác định xem vấn đề đã được giải quyết hay chưa
14. Lưu ý

Nhấn Đồng ý để lưu lại.

Cách xem thẻ

Danh mục thẻ hiển thị mặc định tên đối tác, id, thời điểm tạo, tiêu đề, thời gian giải quyết
Trong danh mục bạn cũng sẽ thấy nếu thẻ đã được hoàn thành hay chưa và nó được nhận hay chưa được nhận.
Bạn có thể duyệt:
1. Thực hiện – Hiển thị thẻ của tôi nếu bạn muốn xem những thẻ giao cho bạn quản lý.
2. Thực hiệnHiển thị tất cả các thẻ chưa hoàn thành nếu bạn muốn xem tất cả các thẻ chưa hoàn thành
3. Thực hiện – Hiển thị tất cả thẻ nếu bạn muốn xem tất cả các thẻ trong công ty

Cách tìm kiếm thẻ

Bạn có thể tìm kiếm thẻ theo tên đối tác, id, loại thẻ hoặc bất kì thông tin liên quan có trên thẻ. Bạn phải chọn một loại thông tin, sau đó đến loại thẻ và nhấn nút tìm kiếm

Cách thêm một loại thẻ
1. Duyệt Đối tác – Các loại thẻ
2. Nhấn Thêm để tạo ra một loại thẻ mới
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

1. Tên – Tên loại thẻ
2. Nhấn Đồng ý để lưu

Cách tạo ra một giải pháp
1. Duyệt Đối tác – Các loại giải pháp.
2. Nhấn Thêm để tạo ra một loại giải pháp mới.
3. Điền các thông tin dưới:

1. Tên – nhập tên giải pháp , ví dụ: điện thoại, e-mail, fax.
2. Nhấn Đồng ý để lưu

Description

Ticket offers support for tracking tasks, events and requests for your customers. You can assign tickets to your company employees/users and make time estimations.
The ticket is an integrated time management system that will help you check how many events you have for a specific customer or a specific kind of problem.


How to create a ticket

1. Browse PartenersTicket List
2. Press Add to create a new ticket
3. You will see the following form

Ticket Form

1.Partner – the partner name will be on the ticket and documents associated with him
2.Contact – contact name
3.Ticket type – select the ticket type from the list
4.Author – name of the person who completes the ticket
5.Created – date when the ticket was created
6.Time – time when the ticket was realised
7.Bilable – use this option to define whether the ticket is bilable or not
8.Description (optional) – long description
9.Assigned – the person name delegated to resolve the problem
10.Solved date – data when the problem was solved
11.Solution time – time needed for solving the problem
12.Solution type – choose the solution type from the list
13.Solved – use this option to define whether the problem was solved or not
14.Notes

Press OK to save.


How to view a ticket

By default, tickets list display the partner name, id, created, title, solution time.
In the list you will also see if the ticket was solved or not and if it was bilable or not.
You can browse:
1. Actions – Show my ticket if you want to view the tickets assigned to you
2. Actions – Show all unsolved if you want to view all the tickets unsolved
3. Actions – Show all tickets if you want to view all the tickets of company


How to search a ticket

You can search tickets by partner name, id, ticket type or any other column in the columns combo. You must choose a category, then mention the ticket type and press search.


How to add a ticket types
1. Browse Partners Ticket Types
2. Press Add to create a new ticket type
3. You will see the following form:

1. Name – ticket type name
2. Press OK to save


How to create a Solution Types

1. Browse Partners Solution Types.
2. Press Add to create a new solution type.
3. Fill in the fields :

1. Name – solution type name, for exemple: phone, e-mail, fax.
2. Press OK to save


Bình luận