Chứng từ tồn

Mô tả.

Đối với quản lí hàng tồn kho, công ty có thể sử dụng nhiều kho chứa. Do đó bạn sẽ luôn luôn biết số lượng hàng tồn trong mỗi kho và bạn có thể lọc các báo cáo một cách chính xác. Bạn có thể chuyển đổi hàng giữa các kho.


Cách tạo phiếu chuyển đổi

Phiếu chuyển đổi là chứng từ đi kèm với hàng hoá trong quá trình chuyển đổi từ kho hiện tại sang nơi khác

1. Chọn Hàng tồn kho –  Phiếu chuyển đổi
2. Nhấn Thêm để tạo văn bản mới
3. Bạn sẽ nhìn thấy mẫu sau:


Cách nhập tiêu đề văn bản

1.       Số- Số của văn bản phải là duy nhất

2.      Thời gian – thời gian của văn bản phải khớp với thời gian đã chọn

3.      Đia điểm – Chọn nhà kho nơi hàng được gửi đi

4.      Mã điểm đến–  chọn nhà kho nơi hàng được gửi đến

5.      Tổng giá trị –  giá trị hiện tại của hàng hóa tính bằng công thức: Giá * Số lượng

6.      Thông báo hay chưa– sử dụng mục chọn này để xem  phiếu chuyển đổi đã được gửi hay chưa.


Cách thêm mặt hàng vào nội dung

1.      Nhấn Lưu tiêu đề để lưu tiêu đề văn bản

2.      Nhấn nút Thêm dòng để thêm mặt hàng trong văn bản

3. Sau đó, bạn có thể sửa hoặc xóa những dòng sẵn có bằng cách sử dụng nút Sửa dòng hoặc Xóa dòng

4.      Bạn sẽ nhìn thấy mẫu sau:


Cách chọn mục

1. Mã hàng  – là duy nhất và được sử dụng cho việc trợ giúp tìm kiếm nhanh

2. Tên hàng – là thông tin mô tả ngắn về hàng hóa. Tên mặc định là tên được đặt trong Danh mục hàng hóa  nhưng nó có thể được thay đổi dựa theo mô tả mà bạn muốn nó xuất hiện trong văn bản khi in. Tên hàng mặc định sẽ giống như trong Danh mục hàng hóa.

3. Số lượng : số lượng bạn muốn nhận

4. Đơn vị hàng tồn kho – đơn vị đo lường của hàng hiện tại

5. Giá : giá bán hiện tại, dựa theo danh sách giá của của nhà sản xuất

6. Giá  + Thuế giá trị gia tăng – giá hiện thời cộng thêm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa.

7. Tổng giá trị – Giá trị của mặt hàng hiện thời được tính bằng Giá * Số lượng

8. Giá trị thuế VAT – tổng giá trị thuế giá trị gia tăng của hàng hiện thời, là phần trăm thuế trên tổng giá trị hàng

9. Tổng – tổng giá trị của dòng hiện thời bao gồm giá trị thuế VAT và Chiết khấu (nếu có)

10. Nhấn Đồng ý để lưu lại

11. Nếu bạn muốn thêm dòng mới thì nhấn Thêm dòng


Cách nhập thông tin phân phối:

1.      Loại phân phối – được tự động điền theo chỉ định của nhà cung cấp về loại phân phối

2.      Ngày phân phối – ngày ước tính nhận hàng, dựa vào xác nhận của nhà cung cấp

3.      Thời gian phân  phối – thời gian ước tính nhận hàng, dựa vào xác nhận của nhà cung cấp

4.      Người phân phối – được mặc định là người phân phối đầu tiên của nhà cung cấp với Mã phân phối hợp lệ

5.      Nhận dạng phân phối  và Phương tiện phân phối được tự động điền theo thông tin của người phân phối

6.      Địa chỉ phân phối – địa chỉ phân phối mặc định là trụ sở của nhà sản xuất

7.      Chứng từ phân phối– bạn có thể nhập thông tin thêm về văn bản. Những thông tin này cũng xuất hiện trong văn bản khi in.


Cách tạo giấy biên lai

1. Chọn Hàng tồn kho – Giấy biên lai

2.      Nhấn Thêm để tạo văn bản mới

3.      Điền vào những mục sau:

1.      Bạn hàng– tên đối tác sẽ xuất hiện trong các văn bản liên quan

2.      Loại – chọn loại văn bản phù hợp với yêu cầu

3.      Số – mã số văn bản phải duy nhất

Description

For stock management, the company may define multiple warehouses. Thereby you will always know the stock existent in each warehouse and you can filter reports properly. You can also make transfers between warehouses.


How to create a transfer note

The transfer note is the document that accompanies the items in their transfer from a deposit to another another.

1. Browse StocksTransfer Notes
2. Press Add to create a new document
3. You will see the following form:

Stock Form


How to enter the document header

1. Number – the document number should be unique
2. Date – document date should match the selected period
3. Location – select the warehouse from which the items are sent
4. Destionation Id – select the warehouse in which the items are received
5. Value Net – value of the current item as Price * Quantity
6. Is posted – use this option to define whether the transfer note is posted or not

Stock Form


How to add items into content

1. Press Save header to save the document header
2. Press Add line button to add items in the document
3. Afterwards, you can modify or delete existent lines using Edit line or Delete line buttons
4. You will see the following form:


How to select the item

1. Item Code – it is unique and is use for a quicker search
2. Item Name – short description of the item.The default name is the one set in the Items Catalog, but it can be changed according to the description you want to appear on printed document. The default Item Name will remain the same in the Items Catalog
3. Quantity – the quantity you want to receive
4. Stock unit -measurement unit of the current item
5. Price – current selling price, according to the supllier’s price list
6. Price+Vat – current price including the item vat value
7. Value Net – value of the current item as Price * Quantity
8. Value Vat – total tax value of the current item as tax percentage of the net value
9. Total – total value of the current line including Value Vat and Discount (if applied)
10. Press OK to save
11. If you want to add a new line press Add line

Stock Form


How to enter delivery information

1. Delivery Type – is automatically filled with the supllier’s assigned delivery type
2. Delivery Date – date estimated to receive the goods, according to the supllier’s confirmation
3. Delivery Time – time estimated to receive the goods, according to the supllier’s confirmation
4. Delivery Person – by default it’s the first supplier’s contact person with a valid delivery code
5. Delivery Identity and Delivery Vehicle are automatically filled with person’s data
6. Delivery Address – the default delivery address is the suplier’s headquarters
7. Delivery Notes – you can enter here addittional informations regarding the document. These informations also appear on the printed document

Stock Form


How to generate a receipt note

1. Browse Stocksreceipts Notes
2. Press Add to create a new document
3. Fill in the fields :

Stock Form

1. Partner – the partner name will be on all the documents associated with him
2. Doc type – select the type of document that matches the order
3. Number – the document number should be unique

Bình luận