Áp dụng giảm giá như thế nào

Mô tả

Tại đây có thể tiến hành giảm giá cho mỗi hoá đơn hàng. Bạn có thể đặt chiết khấu cho toàn bộ chứng từ hay cho từng mặt hàng cụ thể. Giá trị của chứng từ và của từng mặt hàng sẽ được thay đổi theo giá mới.

Duyệt Bán hàng – Hoá đơn bán hàng để mở hoá đơn bạn muốn chỉnh sửa.

Chiết khấu giá cho mỗi mặt hàng

1. Chọn và mở dòng bạn muốn tiến hành giảm giá
2. Để tiến hành giảm giá, nhập tỉ lệ chiết khấu bạn muốn áp dụng trong hộp tỷ lệ chiết khấu
3. Nhấn Đồng ý để lưu

Chiết khấu giá cho toàn bộ chứng từ

1. Duyệt Thực hiện – Giá chiết khấu.
2. Bạn sẽ thấy mẫu sau:

Mẫu hóa đơn

1. Tỉ lệ chiết khấu – điền mức chiết khấu bạn áp dụng.
2. Chiết khấu ròng – trị giá ròng của chiết khấu áp dụng cho toàn bộ giá trị chứng từ
3. Chiết khấu thuế giá trị gia tăng – giá trị + thuế giá trị gia tăng chiết khấu áp dụng cho toàn bộ giá trị chứng từ
4. Trị giá ròng – giá trị thực của chứng từ trước khi chiết khấu
5. Trị giá thuế giá trị gia tăng– giá trị tiền hàng + thuế giá trị gia tăng trước khi chiết khấu
6. Trị giá thực của chứng từ – giá trị thực sau khi chiết khấu
7. Trị giá của chứng từ sau thuế – giá trị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng sau khi áp dụng chiết khấu..

Bấm Đồng ý để lưu dữ liệu.
Bây giờ mức chiết khấu được áp dụng cho từng mặt hàng trong hóa đơn. Giá đã thay đổi theo mức chiết khấu áp dụng

Description

Here you can operate the price discount for an invoice. You can set the discount for the entire document or for every item individual. The value of the item and of the document will be changed according to the new prices.


Browse SaleSale Invoices to open the invoice you wish to modify.

Price discount for every line

1. Select and open the line you want to operate the price discount
2. To operate the discount, enter the Discount Rate you wish to apply in the discount rate box
3. Press OK to save


Price discount for the whole document

1. Browse ActionPrice discount.
2. You will see the following :

Invoice Form

1. Discount Rate – the discount you want to apply
2. Discount Net – the net value of the discount applied for the entire value
3. Discount Vat – the value + Vat of the discount applied for the entire value
4. Doc Value Net – the net value before the discount
5. Doc Value Vat – the value + Vat before the discount
6. Doc After Net – the net value after the discount
7. Doc After Vat – the vat value after the discount

Press OK to save the data.
Now the discount is applied for every item in the invoice. The price has changed acording to the discount applied.

Bình luận