ERP là gì?

Phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)  là một hệ thống phần mềm tích hợp đa phân hệ được sử dụng để quản lý nguồn ngoại lực và nội lực bao gồm tài sản hữu hình, nguồn lực tài chính, vật tư, hàng tồn kho, kế toán và nhân lực của một công ty.

Đây là một kiến trúc phần mềm được tạo ra với mục đích đơn giản hóa dòng thông tin giữa các phòng kinh doanh trong một tổ chức cũng như quản lý mối quan hệ với các cổ đông bên ngoài tổ chức. Kiến trúc phân hệ và cơ sở dữ liệu duy nhất của phần mềm cung cấp ứng dụng và công cụ được thiết kế để giúp cho các quá trình kinh doanh thích hợp với yêu cầu hiện thời và tầm nhìn tương lai của công ty. Tuy nhiên tất cả những điều trên cũng phải phù hợp với bối cảnh kinh tế.

Sự thay đổi ngày càng nhanh của môi trường kinh doanh và các hoạt động phức tạp bên trong một công ty đòi hỏi phải có sự điều chỉnh thường xuyên, đây chính là thách thức đối với khả năng xử lý và phân tích nhân tố con người.

Do đó, hệ thống phần mềm ERP, một giải pháp cho những thách thức nói trên đã được tạo ra. Hệ thống có khả năng xử lý một lượng thông tin khổng lồ được tập hợp nhằm tối ưu hóa quá trình kinh doanh của công ty.

Mục tiêu của hệ thống ERP là cải thiện và hợp lý hóa các quá trình làm việc nội bộ, quá trình đặc biệt đòi hỏi phải có sự cải tổ quy trình làm việc hiện thời. Khả năng loại bớt đi những hệ thống phức tạp dư thừa chính là một trong những lợi ích lớn nhất của việc kết hợp chặt chẽ hệ thống ERP như một chiến lược kinh doanh then chốt.

Một lợi ích to lớn của giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trên nền ứng dụng công nghệ web là việc cung cấp thông tin kịp thời và bạn có thể thúc đẩy chu kì kinh doanh, cải thiện năng suất cùng với độ tin cậy, và cung cấp dịch vụ cấp cao hơn cho khách hàng, nhà cung cấp và đối tác.

Enterprise Resourse Planning (ERP) is a complex, multi-modular software system used to manage internal and external resources, including tangible assets, financial resources, materials, inventory, accounting and human resources.

It is a software architecture whose purpose is to facilitate the flow of information between all business functions inside the boundaries of the organization and manage the connections to outside stakeholders. Its modular architecture and unique data base provide applications and instruments designed to adapt business processes to current requirements and companies future perceptions, all these according to the economic context.

Increasingly rapid changes in business environment and in the complexity of activities within a company need permanent adjustment, which often challenges exercise capacity and human factor analisys.

Consequently, ERP software systems were created as a solution to these challenges, being capable to process a huge amount of information gathered in order to optimise the company’s business processes.

The goal of an ERP system is to improve and streamline internal business processes, which typically requires reengineering of current business processes. One of the greatest benefits of incorporating ERP as a key business strategy is its ability to fundamentally eliminate multiple systems with no more redundancy.

A great benefit of a web based Enterprise Resourse Planning solution is that it provides real-time information and you can accelerate business cycles, improve productivity and reliability, and provide higher levels of service to customers, suppliers and partners.

Bình luận