Các chức năng chính của RVX Manager

RVX Manager là một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp linh hoạt với chức năng tiên tiến và những tính năng chính sau:

 • Hệ thống liên kết đa công ty: bạn có thể giữ không giới hạn các bản ghi về các chi nhánh, công ty con, văn phòng và công ty
 • Hệ thống đa ngôn ngữ:  cho phép bạn cấu hình  ngôn ngữ hiển thị trên mỗi máy tính
 • Làm việc với hệ thống đa tiền tệ, tự động đổi tiền từ đơn vị này sang đơn vị khác
 • Chuyển đổi tự động đơn vị đo lường
 • Hệ thống cho phép nhiều người sử dụng: cho phép bạn thêm người sử dụng
 • Dễ sử dụng: thậm chí những người có hiểu biết tối thiểu vể hoạt động máy tính, các menu và chức năng có thể dễ dàng truy cập bằng cách sử dụng chuột hoặc tổ hợp phím
 • Tính tối ưu với con người cao: RVX Manager dễ cấu hình, bạn có thể giám sát các thiết lập của người dùng và tùy biến bản báo cáo của hệ thống
 • Khái niệm phân hệ đơn nhất với phương thức tiếp cận dựa trên các quá trình
 • Hệ thống có thể mở rộng: bạn có thể bắt đầu từ mức cấu hình tối thiểu và sau đó add thêm các module
 • Hệ module: cho phép người sử dụng chia sẻ truy cập ở  mức độ, quyền hạn  khác nhau vào các modun và chức năng khác nhau
 • Xử lí nhanh khối lượng lớn thông tin
 • Bạn có thể thử nghiệm với nhiều kịch bản mà không gây hư hại dữ liệu thực tế của công ty
 • Có thể tự động truy hồi dữ liệu trong tài liệu bằng cách đối chiếu; ví dụ một hóa đơn vận chuyển có thể truy hồi dữ liệu từ đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Cơ sở dữ liệu tập trung: được vận hành an toàn
 • Linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với  yêu cầu của khách hàng cũng như những thay đổi trong luật pháp
 • Nó giúp bạn có thể mở rộng thêm các chức năng
 • Giao diện đồ họa (GUI) thân thiện với người sử dụng
 • Bạn có thể định dạng các bảng chọn ứng dụng
 • Kết hợp chặt chẽ với trình soạn thảo báo cáo
 • Bạn có thể đưa ra các phân tích và báo cáo cho giám đốc điều hành
 • Xuất/nhập dữ liệu từ/đến những định dạng khác nhau
 • Hệ thống cập nhật internet
 • Tăng cường bảo mật: sao lưu dữ liệu bất cứ lúc nào thậm chí từ kết nối hỗ trợ từ bên ngoài
 • Bạn có thể quản lý thông tin thông qua thực hiện việc chuyển dữ liệu từ phần mềm được sử dụng trước đó.
 • Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp RVX đã được phát triển cùng với các kĩ thuật mới nhất.như MySQL( hệ quản trị cơ sở dữ liệu) và PHP( ngôn ngữ lập trình )

RVX Manager is a flexible enterprise resourse planning system with advanced functionalities and following main features:

 • Multicompany system – you can keep the record of unlimited number of branches, subsidiaries, offices and companies
 • Multilingual system – allows you to configure the language in which will be displayed the menu at each work station
 • Working with multiple currencies, with automatic conversion from one currency value to another
 • Automatic conversion to alternative units of measure
 • Multiuser system – allows you to add additional users
 • Ease of use – is accessible even to users with minimum knowledge of computer utilisation, the menu and functions can be easily accessed using the mouse or key combinations
 • High ergonomy – RVX Manager is easy to configure, you can monitor each users settings and customise the reports generated by the system
 • Unitary concept of modules with an approach based on processes
 • Scalable system – you can start from a minimum configuration and then add more modules
 • Modular system which allows shared access, at different access levels and user rights, to different modules and functions
 • Fast processing of a large amount of data
 • You can test various scenarios without irreversibly damaging the company’s actual data
 • Retrieving data automatically in documents that follow the process by referencing, eg. a delivery invoice can automatically retrieve data from customer order
 • Central database – safety in operation
 • Flexibility, easy adjustment to customer requirements and legislative changes
 • It gives you the facility to further expansion of functionalities
 • User-friendly GUI
 • You have the possibility to configure the application menu
 • Incorporated reports editor
 • You can generate analisys and reports for the managers at the top of the hierarchy
 • Import/export data from/to various formats
 • Internet updating system
 • Increased security – backup facilities at any time, even on external support
 • You have the possibility of takeover by data migration from previously used software
 • The RVX Manager ERP solution is developed with the latest technologies: MySQL, PHP.
Bình luận