Quản trị tồn và giá vốn

Quản trị tồn

Chức năng cơ bản của RVX Manager – Quản trị tồn bao gồm việc theo dõi tất cả các loại hàng có mặt tại các kho của tổ chức ở bất kỳ thời điểm nào. Mọi hoạt động tồn và giá vốn được xác định bởi các chứng từ và mặt hàng có tác động tồn.

Với sự quản lý tồn chặt chẽ, RVX Manager cung cấp phương tiện hữu ích: lập dự án cung ứng, yêu cầu kiểm kê và lập dự án bán hàng…

Thẻ công nghệ và phiếu tiêu thụ là danh mục nguyên vật liệu phục vụ cho đầu vào sản xuất. RVX Manager có thể tạo ra nhiều thẻ công nghệ cho cùng một sản phẩm và hỗ trợ việc thay thế một số nguyên vật liệu trong quy trình sản xuất.

Quản lý tồn của RVX Manager hỗ trợ đắc lực cho quản lý tập trung hình thức kinh doanh theo chuỗi nhiều địa điểm hoặc nhiều trung tâm hạch toán. Những địa điểm có thể cách xa nhau và liên nhưng vẫn được liên kết trên cơ sở hạ tầng Internet/Intranet.

Vòng quay của vốn

 • Lãi càng ít càng cần quay vòng nhanh.
 • Quản lý hàng tồn và vòng quay.
 • Cung ứng theo tồn tối thiểu, tồn tối đa.
 • Báo cáo chỉ tiêu quay vòng.

Quản trị giá vốn

RVX Manager hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá vốn (giá trị hàng tồn kho) như: nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO), bình quân gia quyền (WAC)… Mọi quá trình tính giá vốn đều được thực hiện tức thì khi các giao dịch được sinh ra.

FIFO – Giá vốn, tuổi tồn. Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) là thích hợp nhất và vô cùng quan trọng với việc kinh doanh các mặt hàng luôn luôn có sự biến động cao.

 • Tuân thủ quy trình dữ liệu.
 • Kiểm soát theo thời gian chứng từ.
 • Giá vốn chính xác cho từng giao dịch.
 • Giá vốn cho hàng cho tặng.
 • FIFO nhưng vẫn đủ độ linh hoạt.
 • Tính lại giá vốn bất kỳ lúc nào.
 • Tự động tính tuổi tồn theo FIFO.
 • Tuổi tồn liên quan đến hàng hết hạn.

Bình luận