Khách hàng trả tiền

Mô tả

Hóa đơn bán hàng là một chứng từ đầu ra khi bán các hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách.Mỗi hoá đơn được giao cho
một khách hàng riêng biệt và có mã số duy nhất.
Tổng giá trị của hoá đơn bán hàng là số tiền khách hàng phải trả cho các hàng hóa hoặc dịch vụ đã được bán ra.

Cách tạo tài khoản thanh toán

1. Duyệt Bán hàng – Tài khoản thanh toán
2. Nhấn Thêm để tạo tài khoản mới
3. Bạn sẽ thấy mẫu sau:
Cách nhập tiêu đề tài khoản

1. Số tài khoản – số tài khoản phải là duy nhất
2. Ngày – ngày tạo tài khoản phải phù hợp với giai đoạn được chọn
3. Mã đăng ký
4. Phương thức thanh toán – lựa chọn hình thức thanh toán
5. Tên đối tác – tên đối tác thực hiện thanh toán
6. Số hoá đơn
7. Mô tả – thanh toán bán hàng
8. Địa điểm – chọn nhà kho nơi bảo quản  các mặt hàng cần xuất kho
9. Đại lý – chọn người có thẩm quyền trong quan hệ với các nhà cung cấp
10. Trung tâm – Lựa chọn trung tâm giá thành
11. Lượng tiền trả – số tiền đã trả
12. Loại tiền tệ – Đồng tiền ghi trên chứng từ  . Theo mặc định, tiền ghi trên chứng từ là đồng tiền quốc gia đang lưu hành, ấn định theo quy định của cơ quan hành pháp. Nếu đồng tiền ghi trên phiếu xuất hàng được phép ghi  một loại tiền thanh toán khác (nội tệ / ngoại tệ), hãy lựa chọn đồng tiền đó từ danh sách các loại tiền.
13. Đăng – thông tin sẽ được kiểm tra sau khi bạn đăng tải
14. Lưu các thanh toán bằng nút đồng ý
15. Thời hạn – các trang phải ghi ngày đáo hạn và đánh dấu tình trạng hoạt động hoặc không còn họat động của tài sản
16. Nhấn Đồng ý để lưu các thông tin
17. Nhấn Đăng để đăng tải thông tin thanh toán

Description

Bill of sale is a document out of goods or services. The invoice is to
a particular customer and has a unique identification number. It contains a list of articles
leaving the property of the output price as a supporting document.
The total value of the sales invoice is the amount to be charged to
customer for products and services sold.


How to create a sale payments

1. Browse Sale – Sale Payments
2. Press Add to create a new document
3. You will see the following form:


How to enter the document header

1. Number – the document number should be unique
2. Date – the document date should match the selected period
3. RegisterCode
4. Payment Type – payment method
5. Partener name – the name partner for which payment is made
6. Invoice number
7. Description – sale payments
8. Location – select the warehouse in which the items are payed
9. Agent – select the person responsible in relations with the suppliers
10. Center – select the cost center associated with the incoming document
11. AmountV – amount paid
12. Currency Type – document currency. By default, the document’s currency is the national currency, configured in the Administration module. If the document is in another currency (import/export), select it from the list.
13. Posted – the box will be checked after you post the document
14. Save the payment of the button OK
15. Term – the page shall be recorded due date and is tick if the operation is within or closed.
16. Press OK to save the information
17. Press Post to post the document


g

Bình luận