Cài đặt trên Windows như thế nào

 1. Tải và cài bản RVX Manager từ trang Tải về (Download Page)
 2. Cài đặt tự động bằng installation kit theo hướng dẫn cài đặt
 3. Những điểm cần chú ý
 • RVX Manager bắt buộc phải được cài mặc định trên thư mục c:rvx.
 • RVX Manager chạy trên nền Apache/MySQL.
 • Nếu bạn cài luôn Apache – mySQL thì bạn có thể tích chuột vào Install Apache and MySQL services ở phần cuối cửa sổ cài đặt. Sau khi cài đặt xong, để kiểm tra dịch vụ Apache-mySQ, bạn cần vào http://localhost/ để kiểm tra lại hoặc dùng phpinfo để kiểm tra ần.
 • Chú ý bạn hãy cho phép apache.exe và mysql.exe thông qua tường lửa của bạn.

Cài đặt server Windows khi đã có dịch vụ PHP hoặc cài đặc biệt riêng. Bạn có thể tải bản WAMP (Windows Apache MySQL PHP) từ đây và cài đặt trên server.

Để bắt đầu sử dụng, bạn hãy:

 • Bạn mở trình duyệt internet (firefox, chrome, internet explorer,…) và chọn http://localhost/rvx/
 • Bạn chọn ngôn ngữ sử dụng
 • Nếu các dịch vụ đang chạy, bạn sẽ thấy trang RVX Manager – Tạo cơ sở dữ liệu
 • Company: Nhập tên Công ty của bạn
 • MySQL_Username: Root (không thay đổi, nếu bạn dùng trên máy cá nhân, nếu bạn dùng trên server thì phải tạo 1 người dùng cho CSDL của bạn)
 • MySQL_Password: _ (để trống theo mặc định, nếu bạn dùng trên máy cá nhân, nếu bạn dùng trên server thì phải tạo 1 mật khẩu cho người dùng cho CSDL của bạn)
 • MySQL_Database: Company (bạn có thể thay đổi, tên không có ký tự đặc biệt, không có dấu và không có khoảng cách)
 • Nhấn nút Tạo cơ sở dữ liệu và chờ cho đến khi cơ sở dữ liệu được tạo ra, sau đó nhấp vào Finish
 • Bạn sẽ được chuyển sang trang: RVX Manager – Đăng nhập
 • Company (Công ty): Chọn tên Công ty của bạn
 • Username( Tên): admin (mặc định)
 • Password (Mật khẩu): admin (mặc định)
 • Language (Ngôn ngữ): Việt Nam/English
 • Nhấn Đăng nhập và bạn sẽ đăng nhập thành công.
 • Chúc mừng bạn đã đến với RVX Manager của VIAMI software.
 • Bình luận