• iDragon: là dự án của “Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung Số” (NISCI) của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham gia với vai trò chuyên gia tư vấn phát triển dự án “iDragon NetPC – Văn phòng di động” trên nền tảng Linux Ubuntu, sau đó đã phụ trách với vai trò giám đốc Trung tâm Đào tạo của NISCI giai đoạn 2009-2010.
  • Tiến Nông (2013): là công ty sản xuất phân bón rất tích cực đổi mới tại Việt Nam. VIAMI tham gia tư vấn tái cấu trúc và chiến lược phát triển CNTT từ khi công ty có tư tưởng mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Công ty đã có những bước phát triển vượt bậc với phương thức quản lý hiệu quả cùng khẩu hiệu “Dinh dưỡng cây trồng”.
  • Công ty Nhựa Hà Nội (HPC) (2014): là công ty Nhà nước trong quá trình chuyển đổi nhằm tăng hiệu quả và cổ phần hóa. VIAMI đã tham gia với vai trò tư vấn độc lập trong việc tái tổ chức và chuẩn bị cho việc triển khai ERP, xây dựng chiến lược ứng dụng CNTT và tái cấu trúc quản trị cho doanh nghiệp.
  • Tosy Robotics (2018): là công ty Việt Nam sản xuất robot đang chuẩn bị triển khai ERP nhằm tiến tới xây dựng chiến lược phát triển thị trường toàn cầu. Ban lãnh đạo đã rất coi trọng khâu chuẩn bị cho triển khai ERP. Tư vấn độc lập đóng vai trò giúp định hình giải pháp và tham gia vào phản biện các nhà cung cấp để giúp tối ưu hóa những yêu cầu cũng như quy trình quản trị và kiến trúc của giải pháp.
  • Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission – MRC) (2019): là tổ chức liên chính phủ đã từng triển khai và đang sử dụng hệ thống ERP nhưng không toàn diện và kém hiệu quả. Việc quyết định tiếp tục cải tiến hay xây dựng hoàn toàn mới đã cần đến chuyên gia tư vấn. Tư vấn độc lập có vai trò phân tích thực trạng và khuyến nghị giải pháp và quy trình tổng thể, kiến trúc hệ thống và các quy trình quản trị của cả tổ chức. Dựa vào đó có thể xây dựng những yêu cầu cụ thể cho mọi đấu thầu triển khai khi cần.