Trả tiền mua hàng

Mô tả

Danh mục bao gồm các khoản thanh toán bất kỳ bằng tài khoản hoặc phiếu chi tiền mặt, trên cơ sở hoá đơn mua hàng và bù trừ với các khoản tiền tạm ứng. Danh mục các khoản thanh toán cho thấy giá trị, ngày tháng, tên nhà cung cấp, tài khoản hoạt động, số tiền thanh toán và những giải thích liên quan đến họat động mua hàng. Các thông tin này có thể được tìm thấy một cách nhanh chóng chỉ bằng cách sử dụng thanh công cụ tìm kiếm.

________________________________________
Cách tạo một hóa đơn thanh toán mua hàng
1. Duyệt Mua hàng – Hóa đơn thanh toán mua hàng
2. Nhấn Thêm để tạo một thanh toán mới
3. Bạn sẽ thấy những hình thức sau đây:
________________________________________
Cách nhập tiêu đề chứng từ
1. Số hoá đơn– số hóa đơn phải thống nhất
2. Ngày – ngày lập hóa đơn phải phù hợp với giai đoạn được chọn
3. Đăng ký
4. Hình thức thanh toán -lựa chọn phương thức thanh toán
5. Tên đối tác – tên đối tác thực hiện thanh toán
6. Số hoá đơn
7. Mô tả – mô tả ngắn gọn thông tin thanh toán mua hàng
8. Địa điểm – chọn nhà kho nơi bảo quản  các mặt hàng cần xuất kho
9. Đại lý – chọn người có thẩm quyền trong quan hệ với các nhà cung cấp
10. Trung tâm – chọn trung tâm chi phí liên quan đến chứng từ
11. Lượng tiền trả – tổng số tiền đã trả
12. Loại tiền tệ – Đồng tiền ghi trên chứng từ  . Theo mặc định, tiền ghi trên chứng từ là đồng tiền quốc gia đang lưu hành, ấn định theo quy định của cơ quan hành pháp. Nếu đồng tiền ghi trên phiếu xuất hàng được phép ghi  một loại tiền thanh toán khác (nội tệ / ngoại tệ), hãy lựa chọn đồng tiền đó từ danh sách các loại tiền

13. Đăng – Thông tin sẽ được kiểm tra sau khi bạn đăng tài liệu
14. Lưu các thanh toán bằng nút Đồng ý
15. Thời hạn – các trang phải được ghi ngày hết hạn thanh toán và được đánh dấu thời gian hoạt động hay không còn hoạt động.
16. Nhấn Đồng ý để lưu các thông tin
17. Nhấn Đăng để đăng tải hóa đơn thanh tóan mua hàng

Description

List contains all fees paid by any account, made on the basis of purchase invoices, and advances. List of payments shows the number, date, provider name, account operation, amount paid and the explanation. After any of these fields is possible to search quickly using the Search button.


How to create a purchase payment

1. Browse PurchasesPurchase Payment
2. Press Add to create a new document
3. You will see the following form:


How to enter the document header

1. Number – the document number should be unique
2. Date – the document date should match the selected period
3. Register
4. Payment type – payment method
5. Partener name – the name partner for which payment is made
6. Invoice number
7. Description – purchase payments
8. Location – select the warehouse in which the items are payed
9. Agent – select the person responsible in relations with the suppliers
10. Center – select the cost center associated with the incoming document
11. AmountV – amount paid
12. Currency Type – document currency. By default, the document’s currency is the national currency, configured in the Administration module. If the document is in another currency (import/export), select it from the list.
13. Posted – the box will be checked after you post the document
14. Save the payment of the button OK
15. Term – the page shall be recorded due date and is tick if the operation is within or closed.
16. Press OK to save the information
17. Press Post to post the document

Bình luận