Top 10 ưu tiên hàng đầu của CIO nhà nước

Hiệp hội các Giám đốc CNTT (CIO) cơ quan nhà nước Mỹ đưa ra danh sách ưu tiên hàng đầu mà các giám đốc CNTT cần làm theo trong công việc hàng ngày.

Hiệp hội quốc gia các giám đốc CNTT (CIO) Mỹ (NASCIO) vừa công bố kết quả nghiên cứu hàng năm của mình về ưu tiên chiến lược và công nghệ của CIO. Theo kết quả nghiên cứu của NASCIO, Top 10 ưu tiên chiến lược của các CIO nhà nước ở Mỹ như sau:

1/ Hợp nhất/tối ưu hoá: Tập trung hóa và hợp nhất các dịch vụ, nghiệp vụ, nguồn lực, hạ tầng, trung tâm dữ liệu, các hoạt động truyền thông và tiếp thị, nhận diện và khắc phục các rào cản.

2/ Ngân sách và kiểm soát chi phí: Quản lý cắt giảm ngân sách, chiến lược tiết kiệm, cắt giảm hoặc loại bỏ các chi phí khi thiếu các nguồn tài chính hoặc hạn chế về ngân sách.

3/ Quản lý: Cải thiện quản lý chiến lược hạ tầng CNTT, quản lý dữ liệu, quan hệ đối tác, hợp tác, tư vấn chuyên nghiệp v.v…

4/ Y tế: Quy định về chăm sóc y tế, thông tin về sức khoẻ của mọi người, cơ cấu chăm sóc sức khoẻ trong doanh nghiệp, các quan hệ đối tác, các giải pháp công nghệ về y tế, hệ thống bảo hiểm sức khỏe.

5/ Điện toán đám mây: Những hệ thống CNTT có thể mở rộng quy mô và linh hoạt theo mô hình SaaS (phần mềm như là dịch vụ), quản lý chiến lược, quản lý dịch vụ, các dịch vụ chỉ dẫn, các nền tảng, hạ tầng, an ninh, bảo mật, quyền sở hữu dữ liệu, quản lý bán hàng, các dịch vụ quản lý danh mục dự án.

6/ An ninh: Đánh giá rủi ro, ngân sách và các nhu cầu về nguồn lực, cấu trúc an ninh, bảo vệ dữ liệu, đào tạo và nhận thức, những nguy cơ bên trong v.v…

7/ Internet băng rộng và kết nối: Củng cố kết nối ở quy mô khắp nước, an ninh mạng không dây công cộng, thực hiện chương trình quốc gia về cơ hội công nghệ băng rộng.

8/ Các dịch vụ dùng chung: Các mô hình kinh doanh, sử dụng chung các nguồn lực, dịch vụ, hạ tầng, không phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức, các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, tiếp thị và truyền thông liên quan đến các thay đổi của tổ chức.

9/ Cổng thông tin – Portal: Khởi động cổng thông tin nhà nước, chính phủ điện tử, thống nhất quan điểm về người dùng, nhấn mạnh đến tính tự phục vụ và tương tác của công dân.

10/ Các dịch vụ di động/kết nối di động: Các thiết bị, ứng dụng, an ninh, các vấn đề chính sách, hỗ trợ, quyền sở hữu, truyền thông, hạ tầng không dây.

NASCIO cũng phân loại Top 10 ưu tiên hàng đầu về công nghệ, ứng dụng và công cụ như sau:

1/ Ảo hoá: Các máy chủ, máy để bàn, hệ thống lưu trữ, các ứng dụng và các trung tâm dữ liệu

2/ Hiện đại hóa và nâng cấp các ứng dụng lạc hậu

3/ Điện toán đám mây: Phần mềm như là dịch vụ (SaaS), hạ tầng và các nền tảng cùng các hệ thống lưu trữ

4/ Di động: Công nghệ dành cho làm việc di động

5/ Mạng: Thoại và dữ liệu, truyền thông hợp nhất

6/ ERP: Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

7/ Bảo mật: Quản lý nhận diện và truy cập

8/ Quản lý doanh nghiệp: Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh

9/ Quản lý nội dung: Quản lý tạo văn bản, nội dung, báo cáo, thư điện tử: các dữ liệu hiện tại, kho lưu trữ, dữ liệu lưu và lưu trữ số

10/ An ninh mạng: an toàn mạng không dây công cộng.

 

 

 

 

Bình luận