Tự phát triển hay mua ERP?

So sánh giữa việc “tự xây dựng” và “mua” ERP

Sau đây là 1 số tiêu chí được các chuyên gia tư vấn tổng kết nhằm giúp khách hàng lựa chọn một cách đúng đắn nhất về phương thức sở hữu ERP.

Tiêu chí

Xây dựng

Mua

Giải thích

Kinh nghiệm, va chạm Không 5 năm để SP đủ chín
Xử lý các trường hợp Không Tổng kết từ nhiều khách hàng
Chuyên nghiệp Không Sống chết vì sự nghiệp
Trách nhiệm liên đới (sự cam kết) Không Phạt tiền nếu không đạt
Thời gian thực hiện và triển khai cho đến khi ổn định 5 lần 1 lần Do độ chuyên nghiệp và xử lý vấp váp cho đến khi chín
Giá thành sản phẩm (TCO của khách hàng) Cao Thấp Tính tổng chi phí để đạt được ngang nhau
Đáp ứng yêu cầu của khách hàng kể cả phi tiêu chuẩn Cao Thấp hơn Cần gì làm nấy, nhưng có thể không đúng gây hậu quả cho việc xử lý
Quy trình tiêu chuẩn Thấp Cao Do kinh nghiệm và độ chuyên nghiệp
Cập nhật công nghệ mới Khó vì đắt Bắt buộc Chi phí cao
Tư vấn Chủ quan Khách quan Tính đa chiều
Rủi ro quy trình do đáp ứng yêu cầu phi tiêu chuẩn Cao Thấp Quy chuẩn ↔ Lộn xộn
Rủi ro về kiến trúc hệ thống và lõi hệ thống Rất cao Thấp – Có cam kết Chỉ chuyên nghiệp mới cần phát triển lõi
Rủi ro mất mã nguồn hoặc bảo mật mã nguồn Cao Thấp Truyền bá mã nguồn do yếu tố nhân sự
Rủi ro giải pháp bảo mật dữ liệu Cao Thấp Do tính chuyên nghiệp
Rủi ro dừng giữa đường (tiền mất tật mang) Rất rất cao Thấp Do tính cam kết và tính sẵn sàng
Rủi ro chọn công nghệ Chủ quan Khách quan Phụ thuộc vào yếu tố nhân sự và tính sẵn sàng, nếu mua thì khách hàng có thể lựa chọn
Rủi ro chưa hoàn vốn đã phải đầu tư tiếp về công nghệ (cuộc đời của 1 công nghệ là 5 năm và tối đa là 10 năm) Rất cao Trung bình Khi chín phải tái đầu tư vào công nghệ mới, chỉ có chuyên nghiệp mới thu hồi được vốn

 

Bình luận