Giới thiệu về VIP Enterprise

Những tồn tại trong Quản lý:

  • Manh mún, rời rạc, nhiêu khê
  • Quá phụ thuộc vào kế toán
  • Bộ máy cồng kềnh, vòng vèo
  • Tin học hoá cục bộ hoặc kiểu “phòng máy tính”, phức tạp không cần thiết, thiếu sự tích hợp
  • Còn ảnh hưởng nhiều phong cách thời bao cấp. Hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.
  • Tốc độ làm việc chậm, khó hội nhập

Sự cần thiết của ERP đối với các doanh nghiệp, giới thiệu về VIP Enterprise

Slide show Pdf – ERP cần thiết cho SMB

Slide show Flash – ERP cần thiết cho SMB

Slide show Flash – Giới thiệu VIP Enterprise

Slide show Pdf – Giới thiệu VIP Enterprise

Bình luận