Quy trình quản trị dữ liệu

Các dữ liệu phát sinh đều nằm trong những quy trình tổ chức một cách khoa học, được liên kết và kiểm soát hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự thông suốt và độ tin cậy cao của dữ liệu.

Mọi sự can thiệp (sửa, xóa, hủy sổ) vào bất cứ dữ liệu nào trong chuỗi quy trình đều không được phép trừ phi người dùng phải lần theo dấu vết, do chương trình chỉ ra, để can thiệp từ cuối nguồn trở lại cho đến điểm cần chỉnh sửa. Các dữ liệu trong kỳ đã khóa sổ đều là bất di bất dịch (không thể chèn thêm, sửa, xóa…). Các chứng từ gốc phát sinh được hạn chế mức tối đa việc sửa và xóa, vì theo nguyên tắc của ERP mọi chứng từ đã phát sinh đều phải giữ nguyên vẹn vì đã có chữ ký kèm theo, mà phải làm chứng từ hủy (“bút toán đỏ”).

Ngoài ra, những thông số thiết lập sẵn, những tài khoản kế toán được cấu hình bởi những người có trách nhiệm, người dùng không thể tự ý can thiệp vào những thông số nhạy cảm của các chứng từ (như giá bán, chính sách bán hàng, tài khoản kế toán…) cùng với sự phân quyền chặt chẽ giúp RVX Manager cung cấp dữ liệu đáng tin cậy nhất cho doanh nghiệp.

 

Bình luận