Quản lý tài sản

Theo dõi tình hình tăng giảm, luân chuyển tài sản cố định. Tự động tính toán và phân bổ chi phí khấu hao, chi phí công cụ – dụng cụ cho từng đối tượng sử dụn

Kế toán tài sản cố định:

 •  Theo dõi thông tin tài sản:
 •  Nguyên giá
 •  Khấu hao lũy kế.
 •  Giá trị còn lại.
 •  Thời gian khấu hao
 •  Thời gian khấu hao lũy kế
 •  Thời gian khấu hao còn lại.
 •  Theo dõi tình trạng tài sản
 •  Mới mua, chưa sử dụng
 •  Đang sử dụng, còn khấu hao
 •  Đang sử dụng, đã khấu hao hết.
 •  Ngưng sử dụng, chờ thanh lý
 •  Đã thanh lý
 •  Lịch sử thay đổi, luân chuyển tài sản.
 •  Phương pháp khấu hao: Hỗ trợ phương pháp khấu hao đường thẳng.
 •  Tính khấu hao tự động: Tự động tính khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao cho các trung tâm chi phí. Cho phép người dùng sửa lại giá trị khấu hao theo yêu cầu.

 Kế toán công cụ, dụng cụ:

 •  Theo dõi Nhập-Xuất-Tồn công cụ dụng cụ như hàng hóa, vật tư.
 •  Theo dõi và tự động tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, chi phí trả trước khác (142, 242):
 •  Chi phí ban đầu, chi phí đã phân bổ, chi phí chưa phân bổ.
 •  Số lần phân bổ, đã phân bổ, còn lại.

Theo ABC.net

 

Bình luận