Quản lý danh mục

Hầu hết các modul đều được bắt đầu bằng danh mục (danh sách) để người dùng có được cái nhìn tổng quan về các chức năng của modul đó. Danh mục liệt kê, phân bổ các thông tin cần thiết kèm theo những liên quan giữa các bộ phận trong tổ chức, đồng thời duy trì tính nhất quán của thông tin.

Danh mục giúp người dùng kiểm soát toàn diện vòng ngoài của dữ liệu với các hoạt động đặc trưng của nó như thêm, mở, xóa, tìm và hành động là nơi bạn có thể định nghĩa tác động đặc biệt đến bản ghi của danh mục. Ngoài ra danh mục còn có các chức năng tăng cường hỗ trợ quản lý danh mục như hiển thị màu, biểu tượng…

RVX Manager giúp bạn quản lý tập trung những dữ liệu và tài liệu của tổ chức, tạo điều kiện cho thông tin lưu thông nhanh chóng và dễ dàng giữa các bộ phận liên quan, giữa những quy trình hoạt động khác nhau mà danh mục là giao diện đầu tiên để thực hiện điều này. Mọi danh mục đều hết sức trực quan, đơn giản và thân thiện với người dùng.

Bình luận