Hướng dẫn sử dụng chương trình bằng hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng chương trình theo phương pháp trình chiếu (Slide show)

Mời các bạn thăm website hướng dẫn chuyên nghiệp: http://manual.quantridoanhnghiep.biz/

Quản trị chương trình

Nhập dữ liệu công ty
Tổ chức (Kho, nhân viên, trung tâm)
Mở kỳ hoạt động (Trước)
Thiết lập chế độ thanh toán và giao hàng
Thiết lập tiền tệ và tỷ giá hối đoái
Xác định người sử dụng và quyền bảo mật

Khởi tạo chương trình

Nhập tồn đầu
Nhập số liệu ban đầu khách hàng và nhà cung cấp

Hàng hóa và dịch vụ

Tổ chức hàng hóa và dịch vụ (Loại, chủng, thương hiệu, đơn vị)
Thiết lập kiểu sản phẩm
Thiết lập kiểu dịch vụ

Đối tác

Tổ chức nhiều khách hàng và nhà cung cấp
Vào dữ liệu đối tác
Nhập dữ liệu bổ sung của đối tác
Danh bạ bạn hàng

Mua – Đặt hàng

Tạo đặt hàng mua
Sửa đặt hàng mua
Tạo đặt hàng mua có giảm giá
Tạo phiếu nhập từ đặt hàng mua
Hủy phiếu nhập từ đặt hàng mua
Tạo hóa đơn từ đặt hàng mua
Hủy hóa đơn từ đặt hàng mua
Hủy đặt hàng mua

Mua – Phiếu nhập

Tạo phiếu nhập
Sửa phiếu nhập
Trả lại hàng từ phiếu nhập
Giảm giá trên phiếu nhập
Nhập số seri trên phiếu nhập
Tạo hóa đơn mua từ phiếu nhập
Hủy hóa đơn từ phiếu nhập
In lại phiếu nhập

Mua – Hóa đơn

Tạo hóa đơn mua
Sửa hóa đơn mua
Tạo hóa đơn chi phí
Trả lại hàng từ hóa đơn mua
Tạo hóa đơn mua có giảm giá
Tạo phiếu giao hàng từ hóa đơn mua
Lập số seri từ hóa đơn mua
Tạo phiếu nhập từ hóa đơn mua
In lại hóa đơn mua

Bán – Đặt hàng (khách)

Tạo phiếu đặt hàng
Sửa phiếu đặt hàng
Giảm giá trên phiếu đặt hàng
Tạo phiếu xuất từ phiếu đặt hàng
Hủy phiếu xuất từ phiếu đặt hàng
Tạo hóa đơn từ phiếu đặt hàng
Hủy hóa đơn phiếu đặt hàng
Hủy phiếu đặt hàng

Bán – Phiếu xuất hàng

Tạo phiếu xuất hàng
Sửa phiếu xuất hàng
Trả lại hàng từ phiếu xuất hàng
Giảm giá trên phiếu xuất hàng
Nhập số seri trên phiếu xuất hàng
Tạo hóa đơn bán từ phiếu xuất hàng
Hủy hóa đơn bán từ phiếu xuất hàng
In phiếu xuất hàng

Bán – Hóa đơn

Tạo hóa đơn bán
Sửa hóa đơn bán
Trả lại hàng từ hóa đơn bán
Tạo hóa đơn bán có giảm giá
Nhập số seri trên hóa đơn bán
Tạp phiếu xuất từ hóa đơn bán
In hóa đơn bán

Tồn

Tạo phiếu nhận hàng
Tạo phiếu chuyển hàng
Hoạt động tồn từ những chứng từ đầu vào/ra
Hoạt động trả lại hàng từ tồn
Theo dõi tình trạng tồn – FIFO

Tài sản cố định

Định nghĩa loại tài sản cố định
Nhập tài sản cố định
Tính khấu hao tài sản cố định
Chuyển tài sản cố định
Điều chỉnh tài sản cố định
Thanh lý tài sản cố định

Bình luận