Sức mạnh của thương hiệu nằm ở đâu?

Sức mạnh của thương hiệu nằm trong sự trải nghiệm của chính khách hàng. Chính sự trải nghiệm này biến cái vô hình thành những điều hữu hình của thương hiệu.

[Infographic] Sức mạnh của thương hiệu nằm ở đâu?

Gregg Laderman, tác giả của cuốn sách “Achieve Brand Integrity” (tạm dịch là xây dựng sự chính trực của thương hiệu) cho rằng, sự khác biệt lớn nhất của một thương hiệu này với một thương hiệu khác nằm ở sự chính trực của nó.

Sự chính trực này phải được xây dựng và công nhận bởi nhân viên, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp… nói tóm tại, nó là một văn hoá. Ấn tượng của một thương hiệu chính là ấn tượng về văn hoá của nó. Bởi vì chính nó trả lời bạn là ai, bạn đã nói gì, bạn đang làm gì và kết quả như thế nào?

Sau đây là tóm tắt 10 sự thật để quản trị sự trải nghiệm này, trải nghiệm sự chính trực của thương hiệu.

[Infographic] Sức mạnh của thương hiệu nằm ở đâu? (1)

Theo Genk

Bình luận