Vai trò của ERP trong việc tái cấu trúc quy trình kinh doanh ở Việt Nam?

posted in: Bạn có biết? | 0

Công ty đang hoạt động tốt, doanh số tăng hàng năm, chất lượng chuyên môn của nhân viên (NV) ổn định… nhưng một ngày, bạn nhận ra rằng: các phòng ban không gắn kết với nhau, chức năng chồng chéo, … Continued