Các vấn đề Quản lý dự án ERP thường gặp và gợi ý cách giải quyết

1.      Lập kế hoạch dự án 1.1  Xác định các mốc kiểm soát Các mốc thường được xác định chung chung theo sách dạy, chưa đủ chi tiết. Thực ra mỗi dự án có những mốc đặc thù riêng và … Continued