Google phát triển hệ thống Knowledge Vault nhằm lưu trữ toàn bộ tri thức của nhân loại

Knowledge Vault là một hệ thống lưu trữ dữ liệu có thể dùng các thuật toán thông minh để tự động thu thập và hợp nhất thông tin từ khắp nơi trên internet và lưu trữ tại một nơi duy … Continued