Cổ phiếu họ dầu khí và trận chiến Xích bích

Trận chiến Xích Bích ngày nào – nơi hàng chục vạn quân của Tào Tháo đại bại trước Khổng Minh gia cát lượng và Chu Du – dường như đang được tái hiện trên sàn chứng khoán, mà lần này … Continued