Phương pháp tiếp cận quá trình đầu tư giải pháp phần mềm ở doanh nghiệp?

Thông thường các tổ chức / doanh nghiệp sẽ thụ động tiếp cận ERP nói riêng và giải pháp phần mềm nói chung để giải quyết những vấn đề đang tồn tại hoặc chủ động tìm hướng đi mới trong … Continued