Ngành may mặc

Những bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh và sản xuất may mặc…

Đặc điểm kinh doanh

  • Quản lý thuộc tính: cỡ, màu, dạng…
  • Tái sử dụng linh hoạt các thuộc tính.
  • Quản lý linh hoạt có/không thuộc tính.
  • Tồn theo nhóm/mặt hàng/thuộc tính.
  • Mã hàng, mã vạch đến thuộc tính.

 

Bình luận