Hướng dẫn sử dụng bằng Video-clip

RVX MANAGER – TUTORIALS

Setup a new company in RVX Manager ERP Software Dữ liệu công ty và cài đặt thông số làm việc

Create products and services in RVX Manager ERP Software Catalog hàng hoá và dịch vụ của công ty/tổ chức

Define user security in RVX Manager ERP Software Nhóm người dùng và phân quyền người dùng

Create a purchase invoice in RVX Manager ERP Software Tạo Hoá đơn mua hàng từ đơn đặt hàng đã được khẳng định

Create a sales order and customer invoice in RVX Manager ERP Software Tạo Hoá đơn bán hàng từ một đơn hàng đã được khách hàng xác định

Create a purchase payment using RVX Manager ERP Software Trả tiền trực tiếp từ hoá đơn mua hàng

Create a purchase payment using RVX Manager ERP Software Trả tiền cho nhiều hoá đơn chi phí

 

Bình luận