Giới thiệu chung về ISO

posted in: Hỗ trợ, Đào tạo | 0

Đây là bài giới thiệu chung về ISO, các tiêu chuẩn chất lượng, sự cần thiết và những việc cần phải làm để có tiêu chuẩn chất lượng

Nội dung:

  • Nhu cầu về chất lượng
  • Nói về ISO
  • Khái niệm cơ bản về ISO 9000

Slide show Flash

Slide show Presentation

Slide show Pdf

Bình luận