Hóa đơn bán

posted in: Hỗ trợ, Quản lý bán | 0

Mô tả Hoá đơn bán hàng là một chứng từ đầu ra của hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi hoá đơn cho một khách hàng riêng biệt và có một mã số duy nhất. Nó bao gồm danh sách các … Continued