Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu mua hàng cho đến khi thanh toán.  Quản lý quy trình … Continued

Trả tiền mua hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Danh mục bao gồm các khoản thanh toán bất kỳ bằng tài khoản hoặc phiếu chi tiền mặt, trên cơ sở hoá đơn mua hàng và bù trừ với các khoản tiền tạm ứng. Danh mục các khoản … Continued

Phiếu nhập hàng

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Phiếu nhập hàng là chứng từ chứng minh quyền thực hiện, lưu trữ hoặc sở hữu về hàng hoá của công ty khác. Quyền sở hữu hàng hoá vẫn thuộc nhà cung cấp và không phải gửi cho … Continued

Hóa đơn mua

posted in: Hỗ trợ, Quản lý mua | 0

Mô tả Hoá đơn mua hàng là một chứng từ đầu vào của hàng hoá hoặc dịch vụ. Mỗi hoá đơn đến từ một nhà cung cấp cụ thể và chứa một mã số duy nhất. Nó bao gồm danh … Continued