Quản lý tài sản

Theo dõi tình hình tăng giảm, luân chuyển tài sản cố định. Tự động tính toán và phân bổ chi phí khấu hao, chi phí công cụ – dụng cụ cho từng đối tượng sử dụn Kế toán tài sản … Continued

Tài sản cố định (danh mục)

Mô tả Mô hình được áp dụng cho việc quản lý tài sản cố định và hàng tồn kho. Tài sản cố định được phân loại dựa trên hai tiêu chí Danh mục và Địa điểm. Tài sản cố định … Continued